Mordut­red­ning läggs ner

Vi i Tensta - - NYHETER -

Fi­nans­bor­gar­råd Ka­rin Wann­gård, @KWanngrd på Twit­ter I brist på be­vis läg­ger åkla­ga­ren ned ut­red­ning­en av dub­bel­mor­det i Rin­ke­by för­ra året.

– Vi har in­te kun­nat styr­ka brott, sä­ger kam­mar­å­kla­ga­re Ma­ria Hä­ver­mark till SVT Ny­he­ter Stock­holm. Det finns möj­li­gen vitt­nen som har sett vad som hänt, men an­ting­en har vi in­te fått tag på dem el­ler så har de in­te ve­lat be­rät­ta vad de sett.

Det var i de­cem­ber för­ra året som två brö­der mör­da­des på ett kafé i Rin­ke­by. I slu­tet av ja­nu­a­ri greps fy­ra per­so­ner miss­tän­ka för dub­bel­mor­det. Tre av dem an­hölls, men släpp­tes ef­ter någ­ra da­gar. Nu har al­la fy­ra av­förts från ut­red­ning­en. Ut­red­ning­en skic­kas nu till­ba­ka till po­li­sen, till Kal­la fall-grup­pen.

Po­li­sen mås­te få mer re­sur­ser för att stop­pa gäng­kri­mi­na­li­tet. Trygg­het på vå­ra ga­tor kom­mer fö­re skat­te­sänk­ning­ar.

ÄNTLIGEN. Ef­ter näs­tan två års pro­blem har hy­res­gäs­ter­na på Sun­nan­by­plan i Rin­ke­by fått tvätt­ma­ski­ner som fun­ge­rar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.