22 OK­TO­BER

Vi i Tensta - - DET HÄNDER -

Sön­dags­te­a­ter i Hus­by Kul­tur­sko­lan, Ed­vard Gri­egs­gång­en 7 kl 13.00. Und­ra sa flund­ran (från 3 år) Mi­cae­la Gustafsson – en lek­full mu­sik­fö­re­ställ­ning med många blö­ta djur, rimstu­ga, ryt­mer och vil­da as­so­ci­a­tio­ner! Gra­tis in­trä­de! Vi bju­der på saft och frukt ef­ter fö­re­ställ­ning­en.

Swing Mag­ni­fi­que Swing Mag­ni­fi­que, Jo­se­fin Pe­ters – sång/vocals, Tom Bu­h­re – gi­tarr/gui­tar, Te­re­se Li­en Evenstad – vi­o­lin, Åke Jons­son – gi­tarr/gui­tar, Filip Berglund – kontra­bas/up­right bass, spe­lar sväng­ig, el­dig, glad och ro­man­tisk jazz. Sti­len (gypsy jazz el­ler jazz ma­nouche) har sitt ur­sprung i 30-ta­lets Pa­ris och är en mix av fransk och ame­ri­kansk jazz och romsk tra­di­tio­nell mu­sik. Sön­da­gen den 22 ok­to­ber 2017 kl 14.00 på Eg­ge­by Gård, Jär­va Fol­kets Park, Stu­di­on. Café Grön­ling-

Und­ra sa flund­ran (från 3 år). Mi­cae­la Gustafsson – en lek­full mu­sik­fö­re­ställ­ning med många blö­ta djur, rimstu­ga, ryt­mer och vil­da as­so­ci­a­tio­ner den 22 ok­to­ber kl 13 på Kul­tur­sko­lan i Hus­by.

en är öp­pet kl 13–16. En­tré 60 kro­nor. Mer in­for­ma­tion: www.eg­ge­by.se el­ler tel 08752 09 10. Wit­hin the Sco­pe of Te­ch­no­lo­gy Hus­by konst­hall är gla­da att få pre­sen­te­ra ut­ställ­ning­en Wit­hin the Sco­pe of Te­ch­no­lo­gy

med Ra­quel Mey­ers och Te­re­sa Wenn­berg. Konst­nä­rer­na tit­tar på hur man an­vän­der sig av tek­no­lo­gi i kons­ten och för att ska­pa kons­ten. Ra­quel Mey­ers ge­nom att ska­pa pix­el­bil­der på det gam­la sät­tet, en fläkt av nostal­gi från ti­den när da­to­rer­na het­te Ami­ga och Co­mo­do­re. Te­re­sa Wenn­berg ska­par värl­dar i VR och bil- der ut­i­från des­sa värl­dar. Följ med på en re­sa in i tek­no­lo­gins ma­gis­ka uni­ver­sum. Ar­ran­gör: Hus­by Konst & Hant­verks­för­e­ning med stöd av Stock­holms stad. Kon­takt: 08-751 11 88, in­fo@ hus­by­gard.nu, www.hus­by­gard.nu. Ut­ställ­ning­en på­går till och med 29 ok­to­ber.

Tens­ta konst­hall Hös­tens ut­ställ­ning­ar på Tens­ta konst­hall t o m 14 ja­nu­a­ri: Med­bor­gar­skap och frå­gan om rät­ten till bo­stad

SÖN­DAGS­TE­A­TER.

FOTO: RA­QUEL MEY­ERS

TEK­NO­LO­GI I KONS­TEN. På Hus­by konst­hall t o m 29 ok­to­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.