Tens­ta be­hö­ver fle­ra tand­lä­kar­mot­tag­ning­ar

Vi i Tensta - - INSÄNDARE - Mark­ku Sir­viö (M) ord­fö­ran­de i Tens­ta-Rin­ke­by mo­de­ra­ter­na

Läs­te i Vi i Tens­ta att so­ci­al­de­mo­kra­tis­ka po­li­ti­ker pro­te­ste­rar mot tand­lä­kar­flytt från Tens­ta.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na mås­te in­se fak­ta. Folk­tand­vår­den i Tens­ta har un­der en lång tid haft svårt att re­kry­te­ra och be­hål­la er­far­na tand­lä­ka­re och med­ar­be­ta­re. Pa­ti­ent­sä­ker­he­ten har va­rit ho­tad. Där­för är det be­und­rans­värt och gläd­jan­de att Lands­tings­led­ning­en har age­rat snabbt och gett Folk­tand­vår­den i upp­drag att in­le­da sam­tal med pri­va­ta tand­lä­ka­re för eta­ble­ring av tand­lä­kar­mot­tag­ning­ar i Tens­ta.

Fle­ra pri­va­ta ak­tö­rer är re­dan in­tres­se­ra­de av att be­dri­va tand­vård i Tens­ta en­ligt Ire­ne Sve­no­ni­us (M), fi­nans­lands­tings­råd i Stock­holms läns lands­ting.

Tens­ta be­hö­ver fle­ra tand­lä­kar­mot­tag­ning­ar. Det­ta ökar även till­gäng­lig­het och kva­li­tet in­om tand­vår­den. Tensta­bor­na be­hö­ver val­fri­het att kun­na väl­ja sin tand­lä­ka­re i när­om­rå­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.