Po­lis­che­fen i Jär­va JO-an­mäld

Vi i Tensta - - SIDAN 1 - Kerstin Gustafs­son

– Det var ald­rig min av­sikt att ge­ne­ra­li­se­ra el­ler pe­ka ut en sär­skild grupp. Jag hop­pas, att jag i mitt ar­be­te har vi­sat att jag har en stark till­tro till al­la män­ni­skor i om­rå­det.

Lo­kal po­lis­om­rå­des­che­fen i Jär­va, Niclas An­ders­son, har JO-an­mälts för ett ut­ta­lan­de i Vi i/ 39, som har upp­fat­tats som krän­kan­de mot so­ma­li­er.

Det var i en in­ter­vju om po­li­sens ar­be­te i Jär­va, som Niclas An­ders­son sa­de: ” Vi har up­pen­bart haft sto­ra pro­blem med nät­verk som be­går grova vålds­brott, och sär­skilt in­om den so­ma­lis­ka grup­pen”. Det ut­ta­lan­det led­de till att or­ga­ni­sa­tio­nen För­or­ten mot våld, i sam­råd med and­ra fö­re­trä­da­re från den svensk-so­ma­lis­ka grup­pen, gjor­de en JO-an­mä­lan mot Niclas An­ders­son.

Un­der Spånga-Tenstas stads­dels­nämnds se­nas­te mö­te i Hjuls­ta grund­sko­la var Niclas An­ders­son när­va­ran­de. Där togs frågan upp.

– Hur kun­de du pe­ka ut en hel grupp som kri­mi­nel­la, frå­ga­de Mo­ha­med Nu­ur, le­da­mot för so­ci­al­de­mo­k­ra-

ter­na.

Niclas An­ders­son sva­ra­de att ut­ta­lan­det kom i ett långt sam­tal om den se­nas­te ti­dens hän­del­ser i Jär­va.

– Jag tyc­ker in­te, att jag pe­kar ut en hel grupp som

kri­mi­nel­la. Det var ald­rig min av­sikt. Ut­an vi ta­la­de om att idag är det en grupp in­di­vi­der, som ut­sätts för grova brott och även är miss­tänk­ta och döms för grova brott, ibland är det

sam­ma per­so­ner. Att per­so­ner­na har so­ma­liskt ur­sprung är in­te re­le­vant för problematiken.

Niclas An­ders­son be­kla­gar att det blev fel.

– Ja, det är ett olyck­ligt ci-

tat. Jag fick lä­sa tex­ten fö­re pub­li­ce­ring, men läs­te slar­vigt, så skul­den är helt och hål­let min.

Ily­as Has­san, ta­les­per­son för För­or­ten mot våld, tyc­ker det är all­var­ligt att en hög po­lis­chef ut­ta­lar sig på det vi­set om en hel et­nisk grupp.

– Det finns in­te någ­ra be­lägg som stöd­jer hans ut­ta­lan­de. Han kan in­te hel­ler av­gö­ra vem som är svensk el­ler in­te. Ma­jo­ri­te­ten av dem som bor i Jär­va är svens­ka med­bor­ga­re.

– Om po­li­sen har den sy­nen, då finns en risk att ras­pro­fi­le­ring an­vänds som verk­tyg. Det vill sä­ga att po­li­sen väl­jer ut svensk-so­ma­li­er i sitt sö­kan­de ef­ter kri­mi­nel­la, ef­tersom de har en för­ut­fat­tad me­ning om dem. Vi hop­pas att Niclas An­ders­son lär sig nå­got av det här.

”Jag tyc­ker in­te, att jag pe­kar ut en hel grupp som kri­mi­nel­la.”

FOTO: KERSTIN GUSTAFS­SON

JO-AN­MÄ­LAN. Lo­kal­po­lis­om­rå­des­che­fen i Jär­va, Niclas An­ders­son, var när­va­ran­de på stads­dels­nämn­dens mö­te i Spång­aTens­ta på tors­dags­kväl­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.