ÅTERBLICKEN. FÖR ETT ÅR SE­DAN

Vi i Tensta - - HEJ TENSTA -

... be­rät­ta­de Jan-Erik Lind om sin forsk­ning kring Jär­va­lyf­tet, i förs­ta hand kopp­lat till hy­res­gäs­ter hos Svens­ka Bo­stä­der i Hus­by. Syf­tet med Jär­va­lyf­tet vi­sion 2030 är en­ligt Stock­holms stad att för­bätt­ra lev­nads­vill­ko­ren för de bo­en­de i stads­de­lar­na i Jär­va­om­rå­det. Jan-Erik Lind sa att po­li­ti­ker till en bör­jan, runt år 2006–2007, in­te lyss­na­de på de bo­en­de i om­rå­det. ”Det fanns ett ”ut­i­från”-per­spek­tiv från po­li­ti­ker. Det var en cent­ra­li­se­rad or­ga­ni­sa­tions­in­rikt­ning när man star­ta­de.” Men ef­ter någ­ra år så bör­ja­de hy­res­gäs­ter att in­vol­ve­ras mer. ”Man bör­ja­de be­hand­la varand­ra lik­vär­digt.”

FOTO: JO­NAS CARLS­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.