”Det finns en i var­je port”

En­ligt Myn­dig­he­ten för­ung­doms-och ci­vil­sam­häl­les frå­gor finns det runt 15000 unga i Stock­holm, mel­lan 16-29 år, som var­ken ar­be­tar el­ler stu­de­rar. Bland unga som står ut­an ut­bild­ning och ar­be­te ökar ris­ker­na för att ham­na i kri­mi­nell verk­sam­het. Nu finns

Vi i Tensta - - NYHETER - Kerstin Gustafs­son

– Det finns en i var­je port, sä­ger Ha­gi Fa­rah, med­bor­gar­värd i Rin­ke­by. Vi kän­ner till dem. De kom­mer hem om morg­nar­na och är ute he­la nät­ter­na.

Han ta­lar om unga vux­na som in­te har nå­gon känd ak­ti­vi­tet. Ex­akt hur många som bor i Jär­va vet ing­en.

Ha­gi Fa­rah bor och ar­be­tar i Rin­ke­by se­dan många år. Han är oro­lig för de unga, de som le­ver ut­an­för sam­häl­let. De ham­nar lätt i kri­mi­na­li­tet och ut­nytt­jas av kri­mi­nel­la.

– För­äld­rar­na sä­ger till mig ”vad ska jag gö­ra?” So­nen so­ver he­la da­gar­na och är ute he­la nät­ter­na.

Trång­bodd­he­ten är ett stort pro­blem, me­nar Ha­gi Fa­rah. De här kil­lar­na, för det hand­lar mest om unga män, går ut på kväl­len, när för­äld­rar och sys­kon kom­mer hem från ar­be­te och sko­la. De kom­mer hem på mor­go­nen när al­la har gått sin väg igen.

– De äter och so­ver. Tit­tar på te­ve och går ut igen på kväl­len. De här kil­lar­na är i risk­zo­nen för kri­mi­nell verk­sam­het. Det är far­ligt.

Sam­häl­let har en rad in- sat­ser för att nå des­sa unga ut­an känd sys­sel­sätt­ning.

– Men de här unga är in­te vak­na un­der kon­tors­tid, sä­ger Ha­gi Fa­rah. An­ställ nå­gon som ar­be­tar på kväl­lar och nät­ter och som kän­ner till om­rå­det. Nå­gon som de har för­tro­en­de för.

Ab­di-Nur Is­se, av­del­nings­chef för In­di­vid- och fa­mil­je­omsorg i Spång­aTens­ta, är över­ens med Ha­gi Fa­rah.

– Vi har många in­sat­ser, men vi når in­te fram till de här för­äld­rar­na. Många vet in­te ens att det finns upp­sö­ka­re.

Ha­gi Fa­rah har läm­nat ett med­bor­gar­för­slag till nämn­den i Spånga-Tens­ta. 1) Uppsökar­verk­sam­het ska in­te ske på kon­tors­tid. 2) Rekry­te­ra mam­mor, som kan knac­ka på dör­ren hos and­ra för­äld­rar. 3) Er­bjud de unga ar­be­te el- ler prak­tik i ett år och an­ställ nå­gon som ser till att de går till job­bet.

– Det är en bra idé, sä­ger Ab­di-Nur Is­se, men den be­hö­ver ut­veck­las vi­da­re.

Un­der hös­ten or­ga­ni­se­ra­des ock­så ett mö­te där av­del­nings­che­fer­na för ar­bets­mark­nads­frå­gor i Spång­aTens­ta och Rin­ke­by-Kis­ta träf­fa­des, dess­utom che­fen för ar­bets­för­med­ling­en, och an­sva­ri­ga på Jobb­torg och från Stock­holm stads ar­bets­mark­nads­för­valt­ning del­tog. Även Ha­gi Fa­rah bjöds in för att re­do­gö­ra för sitt för­slag.

– Vi mås­te hit­ta in­no­va­ti­va lös­ning­ar, sä­ger Ab­diNur Is­se. Det var ett bra och kon­struk­tivt mö­te. Det hand­lar om att se ut­ma­ning­ar från med­bor­gar­nas per­spek­tiv och gö­ra med­bor­gar­na del­ak­ti­ga i att hit­ta lös­ning­ar. Ha­gi Fa­rah hop­pas att nå­got rik­tigt bra kom­mer ut av det­ta. – Vi mis­sar des­sa unga. Ing­en vill ha dem, sko­lan har miss­lyc­kats med dem. Vi mås­te ut­rus­ta dem. Vi mås­te ge dem allt stöd vi kan, ge dem en hand­le­da­re som ser till att de skö­ter si­na jobb. Tens­ta.

”De här kil­lar­na är i risk­zo­nen för kri­mi­nell verk­sam­het. Det är far­ligt.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.