För­äld­rar­na re­do att gö­ra en in­sats

Vi i Tensta - - NYHETER - Vad tyc­ker du om ar­ti­keln? Gå in på vår hem­si­da och säg vad du tyc­ker! 070-78 72 077 kerstin.gustafs­son@ di­rekt­press.se

– Om en mam­ma vet vad som är bra för sitt barn, kan hon gå in i hel­ve­tet för bar­nets skull. Men om hon in­te vet, hur ska hon gö­ra då? Sa­fia Ali Hus­se­in var en av de för­äld­rar som kom till Fa­mil­je­hu­set i Rin­ke­by för att dis­ku­te­ra hur man kan hjäl­pa si­na ton­å­ring­ar.

Ett 20-tal för­äld­rar ha­de kom­mit till mö­tet för att dis­ku­te­ra hur man kan hjäl­pa si­na ung­do­mar att fort­sät­ta stu­de­ra el­ler hit­ta ett ar­be­te. Jobb­torg unga i Kis­ta var på plats och re­dogjor­de för vil­ket an­svar kom­mu­nen har för ung­do­mar mel­lan 16 och 19 år och vil­ka svå­rig­he­ter som finns att få kon­takt.

Sa­fia Ali Hus­se­in kom till Sve­ri­ge för 28 år se­dan och ar­be­tar som hem­språks­lä­ra­re. Hen­nes er­fa­ren­het är att många ung­do­mar har tappat lus­ten att stu­de­ra, ef­tersom de in­te fått den hjälp i un­der­vis­ning­en som de har rätt till.

– Vå­ra tje­jer har lyc­kats bra i sko­lan, men in­te vå­ra kil­lar. Kil­lar­na be­rät­tar in­te hur de kän­ner in­nerst in­ne och de kan in­te för­sva­ra sig med ord. De för­sva­rar sig med hän­der­na istäl­let och slåss.

Själv är hon sju­barns­mam­ma och där­för dröj­de det många år in­nan hon kom ut i ar­bets­li­vet och in i sam­häl­let.

– Det var en ny kul­tur och ett nytt språk, jag väx­te upp sam­ti­digt som bar­nen.

Hon sä­ger att myc­ket var nytt, till ex­em­pel så är sy­nen på sko­lan och lä­rar­na an­norlun­da här.

– I mitt hem­land är lä­ra­ren som en för­äl­der i sko­lan. Jag li­ta­de på lä­rar­na. Det dröj­de fle­ra år in­nan jag för­stod att det in­te fun­ge­rar så i Sve­ri­ge. För många kan det va­ra för sent när de in­ser att lä­rar­na ba­ra äg­nar sig åt un­der­vis­ning.

På mö­tet

”Vå­ra tje­jer har lyc­kats bra i sko­lan, men in­te vå­ra kil­lar.”

kon­sta­te­ra­de

KOM­MEN­TE­RA AR­TI­KELN fle­ra av de när­va­ran­de att den upp­sö­kan­de verk­sam­he­ten bor­de skö­tas av män­ni­skor med för­ank­ring i om­rå­det. För­hopp­ning­ar fram­för­des att de sex mil­jo­ner, som Stock­holms stad har av­satt till så kal­la­de ”stads­dels­mam­mor”, ska an­vän­das till att an­stäl­la mam­mor i om­rå­det.

Kerstin Gustafs­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.