UT­STÄLL­NING­AR:

Vi i Tensta - - DET HÄNDER -

Tens­ta konst­hall Hös­tens ut­ställ­ning­ar på Tens ta konst­hall tom 14 ja- nu­a­ri: Med­bor­gar­skap och frågan om rät­ten till bostad slås ihop i konst­ver­ket och star­tup-fö­re­ta­get New Ee­lam: Tens­ta av Christop­her Ku­lendran Tho­mas, pre­sen­te­rat i form av en bo­stads­mo­dul. Sam­ti­digt blic­kar vi bak­åt på väl­färds­sta­tens upp­bygg­nad med fler­bo­stads­hus och de raspre­fab­ri­ce­ra­de be­tong pa­nel­sy­stem när ar­ki­tek­ter­na Erik Sten­berg och He­le­na Wes­terlind bju­der in tre fors­ka­re från San­ti­a­go för att när­ma­re un­der­sö­ka hur ar­ki­tek­tur­sy­ste­men un­der­kal­la kri­get trans­por­te­ra­des från Sov­je­tu­ni­o­nen till Ku­ba och Chi­le. Och vad är egent­li­gen ma­gisk by­rå­kra­ti? Vi får en in­blick i konst­nä­ren Måns Wranges, f d rek­tor på Kungl. Konst­hög­sko­lan, ban­bry­tan­de och kors­be­fruk­tan­de prak­tik mel­lan konst­när­ligt ar­be­te och cu­re­ring, i en ret­ro­spek­tiv ut­ställ­ning­en med fo­kus på 80- och 90-ta­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.