Kis­ta folk­hög­sko­la fyl­ler 10 år

– Jag är glad att så många kom och de­la­de den här da­gen med oss. Ma­ri­am She­ri­fay, rek­tor för Kis­ta folk­hög­sko­la, är nöjd med fes­ten när sko­lan fi­ra­de sitt 10-års­ju­bi­le­um.

Vi i Tensta - - FAMILJ -

et var du­kat och full­satt i sto­ra sa­len i Kis­ta folk­hög­sko­la. Fram­me vid sce­nen av­lös­te fest­ta­lar­na varand­ra; sko­lans grun­da­re, lä­ra­re och till­res­ta gäs­ter.

– Jag tyck­te det blev så fint och det var verk­li­gen vär­digt.

Ti­di­ga­re på da­gen ha­de Le­na Hal­lengren, riks­dags­le­da­mot, S, och ord­fö­ran­de i Ut­bild­nings­ut­skot­tet, va­rit på be­sök i sko­lan och pra­ta­de om folk­bild­ning.

– Al­la ele­ver var där och hon be­rät­ta­de om folk­bild­ning­ens histo­ria i Sve­ri­ge, sä­ger Ma­ri­am She­ri­fay. Det är nå­got spe­ci­fikt för Nor­den, att man kan skaf­fa sig en ut­bild­ning som vux­en.

– Det är bra att kän­na till histo­ri­en och vil­ka rät­tig­he­ter som finns. En av des­sa rät­tig­he­ter är rät­ten till ut­bild­ning. Här i Jär­va finns unga som be­hö­ver få en and­ra chans och det är vår plikt att nå så många som möj­ligt.

Var­je ny­star­tad folk­hög­sko­la mås­te ha en eta­ble­rad folk­hög­sko­la som ”fad­der”. När Kis­ta folk­hög­sko­la drog igång för tio år se­dan, var det Sjö­viks folk­hög­sko­la i Da­lar­na som var fad­der. Sjö­vik drivs av bap­tist­kyr- kan. Nu är det Kis­ta folk­hög­sko­las tur att va­ra fad­der, den här gång­en åt Pai­deia, den förs­ta folk­hög­sko­lan med ju­disk pro­fil. Tills den 1 ja­nu­a­ri 2019, då folk­hög­sko­lan får star­ta i egen re­gi, är Ma­ri­am She­ri­fay for­mellt rek­tor även för Pai­deia.

– Det går ut­märkt att sam­ar­be­ta och vi gör det re­dan, sä­ger hon. I vår sko­la un­der­vi­sar tre lä­ra­re i re­li­gi­ons­kun­skap, en har ju­disk bak­grund, en ka­tolsk och en med mus­limsk bak­grund.

Kis­ta folk­hög­sko­la är Sve­ri­ges förs­ta, och hit­tills en­da, folk­hög­sko­la med mus­limsk pro­fil. Men där finns plats för fle­ra re­li­gi­o­ner.

– Vi har verk­li­gen ett gott sa­m­ar­be­te och vi lär oss av varand­ra. Många blan­dar ihop politik med re­li­gi­on. Men vi kan le­va till­sam­mans, det har vi all­tid gjort.

Kerstin Gustafs­son

FOTO: KERSTIN GUSTAFS­SON

REK­TOR. Kis­ta folk­hög­sko­las rek­tor är Ma­ri­am She­ri­fay.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.