”Jag ser fram emot att ba­ra coacha”

Vi i Tensta - - SPORT - Jon­ny An­ders­son jon­ny.an­ders­son@di­rekt­press.se

Trots att hon se­dan 1990 spe­lat sex VM i en av värl­dens mins­ta id­rot­ter ska Re­bec­ca Gustaf­son iväg på än­nu ett mäs­ter­skap.

Kis­ta tjej e nä­ras­si­ste­ran­de coach i rin­get­te-lands­la­get, men har trun­ken med sig.

En­dast tre svens­ka för­e­ning­ar be­dri­ver rin­get­te: Ul­riks­dal, Sol­len­tu­na och Jär­na. Se­nast att läg­ga ner var Kis­ta HC.

– Jag bru­kar sä­ga att vi är i en nedåt­gå­en­de spi­ral. Men att det snart vän­der, sä­ger Re­bec­ca Gustaf­son som se­dan 1990 va­rit Ul­riks­dals SK tro­gen.

Nu­me­ra är Kistatje­jen spe­lan­de trä­na­re i USK och 26 no­vem­ber–3 de­cem­ber de­bu­te­rar hon som as­si­ste­ran­de för­bunds­kap­ten till Ee­vi Kaa­si­nen.

– Jag ser fram emot att ba­ra coacha. Jag är mer coach än en trä­na­re som läg­ger upp tak­tik och öv­ning­ar. Det skö­ter Ee­vi så kan jag fat­ta snab­ba match­be­slut, jag tror att jag har bra när­va­ro.

Men, mäs­ter­ska­pet av­görs i To­ron­to och är det nå­gon­stans rin­get­te­spe­la­re vill spe­la VM så är det i Ka­na­da. – Vi har ett in­tres­sant ge­ne­ra­tions­skif­te och jag har spe­lat två VM i Ka­na­da, så jag ska för­sö­ka lå­ta bli att spe­la, sä­ger hon och gar­var. Hon ska dock ha he­la trun­ken med sig. Ett min­ne från Ed­mon­ton 2002 är starkt. Re­bec­ca blev in­ter­vju­ad av en re­por­ter från Ed­mon­ton. Den­ne und­ra­de hur det kän­des att va­ra stjär­na? – Jag för­stod ingen­ting. Stjär­na var ju in­te vad jag kän­de mig som, men det sä­ger en del om in­tres­set för rin­get­te i Ka­na­da.

Re­bec­ca VM-de­bu­te­ra­de i Stock­holm 1996, då 19 år ung. Där­ef­ter spe­la­de hon VM i Helsing­fors, Stock­holm, Tam­mer­fors och North Bay, Var­je gång VM av­görs i Ka­na­da är det li­vat i ishal­lar­na, an­nars har spor­ten ba­ra starkt fäs­te i Fin­land. Se­nast i Helsing­fors 2015/16 gick ju­ni­or-VM i ishoc­key sam­ti­digt i sam­ma an­lägg­ning.

– Vi fick hoc­key­publik på mat­cher­na, det var fan­tas­tiskt kul. Rin­get­te är jät­te­ro­ligt, tro mig och när VM av­görs i Ka­na­da kan vi ha över 3 000 åskå­da­re.

”Vi ska ha bron­set.”

Att Re­bec­ca äls­kar sin idrott är up­pen­bart. Hon blun­dar dock in­te för be­kym­ren. Rin­get­te in­går in­te in Rik­sid­rotts­för­bun­det och får ing­en eko­no­misk stött­ning där­i­från. De 14 spe­lar­na som nu ska till To­ron­to be­ta­lar ur egen fic­ka 18 000 kro­nor för re­sa, kost och lo­gi. Tre svens­ka för­e­ning­ar är ett be­kym­mer, men an­ta­let na­tio­ner som be­dri­ver spor­ten är li­ka klent.

Slo­va­ki­en de­bu­te­ra­de 2015/16, nu av­står de­ras na­tions­för­bund på grund av re­se­kost­na­den. Så blott fem län­der är med: Ka­na­da, Fin- land, Sve­ri­ge, USA och Tjec­ki­en. Ka­na­da och Fin­land är till rå­ga på allt för bra och gör på egen hand upp om äd­las­te me­dal­jer­na.

Öv­ri­ga tre käm­par om brons.

– Vi ska ha det, sä­ger Re­bec­ca. Vi spe­la­de ny­li­gen en trä­nings­match mot fins­ka klubb­la­get ESK, Espoo och tje­jer­na gjor­de en fan­tas­tisk in­sats. Hur bra är egent­li­gen Fin­land?

– Jag har min­ne av en lands­kamp som slu­ta­de 0–30, sä­ger Re­bec­ca med hopp om att det tids nog vän­der för svensk rin­get­te.

FOTO: AN­DERS EK­STRÖM

TRO­TJÄ­NA­RE. Re­bec­ca Gustaf­son har spe­lat sex VM på 20 år, nu ska hon coacha lands­la­get.

Ring­en är gjord av gum­mi och har en di­a­me­ter på 16,5 cen­ti­me­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.