MER Kort om Rin­get­te

Vi i Tensta - - SPORT -

■ SPE­LAS på van­lig hoc­key­rink med mål­vakt plus fem ute­spe­la­re i var­de­ra lag. ■ KLUBBAN sak­nar blad och har en spe­ci­ell spets.

■ STO­RA skill­na­den mel­lan rin­get­te och ishoc­key är att det en­dast får fin­nas tre an­falls­spe­la­re och tre för­svars­spe­la­re i an­falls-/ för­svars­zon. Ring­en mås­te dess­utom pas­sas ge­nom de tre zo­ner­na, en i ta­get, vil­ket in­ne­bär att en duk­tig skid­sko­å­ka­re in­te so­lo kan trans­por­te­ra ring­en från egen zon till an­fall­s­zon.

■ ETT an­fall mås­te av­slu­tas in­om 30 se­kun­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.