För­läng­ning av T-ba­na

Vi i Tensta - - NYHETER -

I au­gusti in­leds ar­be­tet med att för­länga tun­nel­ba­nan från Akal­la till Barkar­by. Den nya sträc­kan ska va­ra klar 2024.

Sam­ti­digt byggs en ny gul tun­nel­ba­ne­lin­je mel­lan Oden­plan och Are­nas­ta­den.

Det är ett gi­gan­tiskt pro­jekt som drar igång, med sam­man­lagt två mil nya spår un­der mark, 11 nya sta­tio­ner och 22 nya upp­gång­ar, rap­por­ter SVT Ny­he­ter Stock­holm.

Skarpnäcks tun­nel­ba­nesta­tion öpp­na­de 1994. Dess­förin­nan ha­de det in­te byggts nå­gon ny tun­nel­ba­na se­dan 1970-ta­let. Det är en in­ve­ste­ring på näs­tan 30 mil­jar­der kro­nor och in­tres­set är stort från svens­ka och in­ter­na­tio­nel­la bygg­fö­re­tag. När ut­bygg­na­den är klar 2026, kom­mer Stock­holms tun­nel­ba­na att ha 111 sta­tio­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.