– Det är olyck­ligt att Tens­ta mis­sar en så­dan här chans, sä­ger Mo­ha­med Nu­ur, ord­fö­ran­de för So­ci­al­de­mo­kra­ter­na i Tens­ta. På se­nas­te mö­tet i bor­gar­råds­be­red­ning­en kom det slut­gil­ti­ga be­vi­set för att pla­ner­na på en flytt av ut­bild­nings­för­valt­ning­en till Te

Vi i Tensta - - NYHETER -

– Om in­te ut­bild­nings­för­valt­ning­en kan flyt­ta till Tens­ta, så mås­te man fun­de­ra om nå­gon an­nan för­valt­ning kan gö­ra det i stäl­let, sä­ger Mo­ha­med Nu­ur.

Un­der punk­ten ”Fort­satt ar­be­te med ef­fek­ti­vi­se­ring av sta­dens ad­mi­nist­ra­ti­va lo­ka­ler” på bor­gar­råds­be­red­ning­ens mö­te, dis­ku­te­ra­des än en gång vad som ska hän­da med ut­bild­nings­för­valt­ning­en. Fi­nans­bor­gar­rå­det Ka­rin Wann­gård, (S), kon­sta­te­ra­de att en flytt till Tens­ta cent­rum in­te läng­re be­döms va­ra ett ak­tu­ellt alternativ. Istäl­let ska nya lo­ka­ler sö­kas i Sö­derort.

Det var al­li­an­sen som un­der sin tid i ma­jo­ri­tet be­slu­ta­de att åt­ta kom­mu­na­la för­valt­ning­ar i in­nersta­den skul­le flyt­tas till yt­tersta­den. Syf­tet var att ska­pa fler ar­bets­plat­ser och att bi­dra till ett stör­re un­der­lag för han­del och ser­vice, bland an­nat i Tens­ta. Men re­dan i mars, för­ra året, blev det klart att den nu­va­ran­de po­li­tis­ka ma­jo­ri­te­ten tyck­te att flyt­ten till Tens­ta skul­le bli för dyr. Fort­fa­ran­de fanns dock pla­ner­na på en flytt till väs­te­rort kvar. Men nu menar ma­jo­ri­te­ten att al­li­an­sens ”ut­pe­kan­de av en sär­skild plats gjor­de att sta­dens för­hand­lings­lä­ge blev myc­ket svagt”.

En som har följt frå­gan om ut­bild­nings­för­valt­ning­ens

”En flytt till Tens­ta cent­rum in­te läng­re be­döms va­ra ett ak­tu­ellt alternativ. Istäl­let ska nya lo­ka­ler sö­kas i Sö­derort.”

FOTO: PA­TRIK EK­STRÖM

KLART. Nu är det helt klart att det in­te blir nå­gon flytt av ut­bild­nings­för­valt­ning­en till Tens­ta cent­rum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.