16 NO­VEM­BER

Vi i Tensta - - DET HÄNDER -

Sa­gostund på so­ma­lis­ka Sa­go­be­rät­ta­ren Rah­ma be­rät­tar sa­gor på so­ma­lis­ka på Hus­by bib­li­o­tek för barn från 3 år. Sa­gostun­den bör­jar kl. 9.30. För­an­mä­lan, ring Hus­by bib­li­o­tek 50830505. Varmt väl­kom­na! be­hand­lar be­grep­pet vän­tan. Gra­tis in­trä­de! Vi bju­der på saft och frukt ef­ter fö­re­ställ­ning­en.

Sön­dags­te­a­ter i Rinkeby Rinkeby ung­doms­gård, Rin­ke­by­strå­ket 53, 5 no­vem­ber kl 13.00. Und­ra sa flund­ran (från 3 år). Mi­cae­la Gustafs­son – en lek­full mu­sik­fö­re­ställ­ning med många blö­ta djur, rimstu­ga, ryt­mer och vil­da as­so­ci­a­tio­ner. Gra­tis in­trä­de! Vi bju­der på saft och frukt ef­ter fö­re­ställ­ning­en. och He­le­na Wes­terlind bju­der in tre fors­ka­re från San­ti­a­go för att när­ma­re un­der­sö­ka hur ar­ki­tek­tur­sy­ste­men un­der kal­la kri­get trans­por­te­ra­des från Sov­je­tu­ni­o­nen till Ku­ba och Chi­le. Och vad är egent­li­gen ma­gisk by­rå­kra­ti? Vi får en in­blick i konst­nä­ren Måns Wranges, f d rek­tor på Kungl. Konst­hög­sko­lan, ban­bry­tan­de och kors­be­fruk­tan­de prak­tik mel­lan konst­när­ligt ar­be­te och cu­re­ring, i en ret­ro­spek­tiv ut­ställ­ning­en med fo­kus på 80- och 90-ta­let. trev­lig stund? Går du på SFI och be­hö­ver hjälp med läx­or­na? Är du ny­an­länd och har frå­gor gäl­lan­de myn­dig­he­ter, ar­bets­mark­na­den el­ler an­nat? Varmt väl­kom­na till Preo Jobb­starts språkcafé & läx­hjälp! Isafjordsg. 39 B, Kis­ta. Tel: 072-857 07 82.

Ve­gansk/ve­ge­ta­risk sop­pa På Hus­by gård ser­ve­ras det var­je ons­dag ve­gansk/ve­ge­ta­risk sop­pa med bröd och kaf­fe. Pris en­dast 55 kro­nor. På ons­da­gar­na är det ock­så öpp­na verk­stä­der för al­la som är in­tres­se­ra­de av hant­verk mel­lan kloc­kan 10 och Språk­stu­di­on Trä­na språk med ap­par. I språk­stu­di­on på Kis­ta bib­li­o­tek kan du på egen hand an­vän­da en iPad för att trä­na språk med hjälp av ap­par och webb­si­dor. Språk­stu­di­on är öp­pen: tis­da­gar kloc­kan 15.00–17.00 och tors­da­gar kloc­kan 15.00–17.00. Dro­pin. Väl­kom­men!

Pro­gram­me­ring för barn och unga på Rinkeby bib­li­o­tek Tors­da­gar un­der hös­ten. Nu har du chan­sen att pro­va på att pro­gram­me­ra! I Sve­ri­ge kom­mer det i fram­ti­den att be­hö­vas många nya pro­gram­me­ra­re. Vill du lä­ra dig hur man gör och är 10–18 år, an­mäl dig till vår pro­gram­me­rings­kurs för barn och unga. Gör ett eget spel, ska­pa Krång­lar mat­ten? Får du in­te ihop läx­an in­nan pro­vet? Be­hö­ver du helt en­kelt hjälp med läx­or­na? Kom till Tens­ta bib­li­o­tek! Vo­lon­tä­rer från IM (In­di­vi­du­ell Män­ni­sko­hjälp) kom­mer till bib­li­o­te­ket mån­da­gar 17.00 till 18.45 och de­lar med sig av sin tid och si­na kun­ska­per för att hjäl­pa dig med läx­or­na. Du be­hö­ver in­te för­bo­ka ut­an det är drop-in som gäl­ler.

13. Del­ta­gan­det är gra­tis, du be­ta­lar ba­ra för ma­te­ri­a­let. Hus­by Konst & Hant­verks­för­e­ning, 08-751 11 88, in­fo@hus­by­gard.nu

Tors­dags­kul på Tens­ta bib­li­o­tek Om du är mel­lan 9 och 12 år och vill hit­ta på ro­li­ga och bra gre­jer på bib­li­o­te­ket är det här nå­got för dig. Tors­dags­kul är för dig som gil­lar att pyss­la, el­ler gil­lar böc­ker, el­ler gil­lar att fi­ka, el­ler gil­lar da­tor­spel el­ler nå­got helt an­nat! Allt kan man få gö­ra på tors­dags­kul. Vi kör var­je tors­dag mel­lan kl. 15.00– 16.00.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.