18 NO­VEM­BER

Vi i Tensta - - DET HÄNDER -

Film­klub­ben för barn på Kis­ta bib­li­o­tek Eskil och Trini­dad. Re­kom­men­de­ras från 7 år. Kis­ta Bib­li­o­teks film­klubb vi­sar spän­nan­de, ro­li­ga, nya och gam­la fil­mer för barn och unga på lör­da­gar kl 15.00. För att få va­ra med på vå­ra film­vis­ning­ar be­hö­ver du bli med­lem i vår film­klubb. Det blir du en­kelt på plats och får du ett eget med­lems­kort. Gra­tis. Tens­ta konst­hall Hös­tens ut­ställ­ning­ar på Tens­ta konst­hall t o m 14 ja­nu­a­ri: Med­bor­gar­skap och frå­gan om rät­ten till bo­stad slås ihop i konst­ver­ket och star­tup-fö­re­ta­get New Ee­lam: Tens­ta av Christop­her Ku­lendran Thomas, pre­sen­te­rat i form av en bo­stads­mo­dul. Sam­ti­digt blic­kar vi bak­åt på väl­färds­sta­tens upp­bygg­nad med fler­bo­stads­hus och de­ras pre­fab­ri­ce­ra­de be­tong­pa­nel­sy­stem när ar­ki­tek­ter­na Erik Sten­berg Pon­ny­rid­ning På Akal­la 4H-Gård sön­da­gar kl 13.00–14.00. Pris 30 kr.

Be­hö­ver du hjälp med svens­ka språ­ket?

Väl­kom­men till Preo Jobb­starts språkcafé & läx­hjälp! Var­je tors­dag kl 13 till 15. Vill du öva på svens­ka språ­ket och sam­ti­digt fi­ka och ha en

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.