1

Vi i Tensta - - BOSTAD -

av 5 upp­ger att de so­ver då­ligt ge­ne­rellt. Det vi­sar en ny un­der­sök­ning från So­va. Värst är det bland kvin­nor­na, där 24 pro­cent upp­ger att de in­te so­ver bra.

Då­lig sömn är of­tast ett re­sul­tat av många fak­to­rer; såsom se­na va­nor, för li­te dags­ljus, stö­ran­de ljud, skär­man­vänd­ning, fel säng, för varmt i sov­rum­met, snar­kan­de part­ner, och så vi­da­re.

Den främs­ta or­sa­ken är dock stress och oro, det upp­ger 47 pro­cent av re­spon­den­ter­na i un­der­sök­ning­en. Om din stress el­ler oro hål­ler i sig och stör din var­dag är det lämp­ligt att du upp­sö­ker lä­ka­re, så att ni till­sam­mans kan re­da ut vad som lig­ger bakom. Men go­da för­ut­sätt­ning­ar för att som­na kan du fixa på egen hand. Såklart rim­mar god natt­sömn då­ligt med blått skärm­ljus och för star­ka läslam­por. Und­vik starkt ljus när du ska gå till sängs över­lag, så har hjär­nan lät­ta­re att kopp­la att det är natt och sov­dags.

En my­sig be­lys­ning gör att kroppen går ner i varv, men kom ihåg att du ock­så be­hö­ver en prak­tisk be­lys­ning. Med prak­tisk be­lys­ning me­nas att du till ex­em­pel ska kun­na stä­da un­der vin­ter­halv­å­ret. En or­dent­lig taklam­pa bru­kar räc­ka. Ar­be­ta i öv­rigt med vägg­fas­ta läslam­por in­till säng­en, som kan rik­tas på oli­ka sätt. En in­te för stark ljusslinga kan ge rum­met en my­sig be­lys­ning.

STÄM­NING. Und­vik för tunga dof­ter – men ge gär­na rum­met en hint av ce­der­trä.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.