Vad fan får jag?

Vi i Tensta - - TENSTA HEJ - Kerstin Gustafs­son kerstin.gustafs­son@di­rekt­press.se Re­por­ter

Jag und­rar hur långt från verk­lig­he­ten ord­fö­ran­den i Svenskt Nä­rings­liv le­ver.

När det kom fram att ord­fö­ran­den för Svenskt Nä­rings­liv, Leif Öst­ling, ha­de äg­nat sig åt avan­ce­rad skat­te­pla­ne­ring, blev många upp­rör­da. Från hö­ger till väns­ter kri­ti­se­ra­des han för att ha smi­tit un­dan från att be­ta­la skatt i Sve­ri­ge. I SVT för­sva­ra­de han sig med att han min­sann be­ta­lat mer skatt än många and­ra. ”Vad fan får jag för peng­ar­na?”, und­ra­de han. Ef­teråt var det fle­ra som sva­ra­de ho­nom. Han har fått två ut­bild­ning­ar på svens­ka uni­ver­si­tet som ha­de kostat mil­jo­ner i and­ra län­der. Grun­den till hans ri­ke­dom idag.

Jag und­rar hur långt från verk­lig­he­ten ord­fö­ran­den i Svenskt Nä­rings­liv le­ver. Om han, som han häv­dar, ska be­ta­la 20 mil­jo­ner om året i skatt, vil­ka in­koms­ter har han då?

1980, när Sve­ri­ge var som mest jäm­likt, tjä­na­de en verk­stäl­lan­de di­rek­tör i de sto­ra fö­re­ta­gen drygt nio in­dustri­ar­be­tar­lö­ner. 2016 tjä­na­de en vd 54 gång­er mer.

I den här tid­ning­en in­ter­vju­ar jag Ze­es­han Mi­an, bud­get- och skuldråd­gi­va­re i Spånga-Tens­ta. Han som räd­dar för­tviv­la­de män­ni­skor ge­nom att hjäl­pa dem att få ord­ning på sin eko­no­mi. Jag und­rar om Leif Öst­ling har en aning om att ex­i­stensmi­ni­mum för en en­sam­stå­en­de man är 4 734 kro­nor i må­na­den, plus bi­drag till en ”skä­lig” hy­ra?

LO kon­sta­te­rar att vi har ”hi­sto­riskt sto­ra in­komst­skill­na­der” i Sve­ri­ge idag. Hund­ra år ef­ter 1917.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.