Poj­ke döms för van­sin­nes­färd

En drog­på­ver­kad 15-åring kör­de bil och kroc­ka­de med en po­lis­buss och två per­son­bi­lar. Nu har han dömts av Sol­na tings­rätt till ung­doms­vård.

Vi i Tensta - - SIDAN 1 - Ul­ri­ca An­ders­son

I all­de­les för hög has­tig­het och på gång­vä­gar kör­de den 15-åri­ge poj­ken bil ge­nom Hjuls­ta och Tens­ta.

En polis sig­na­le­ra­de åt ho­nom att stan­na, vil­ket han in­te gjor­de ut­an fort­sat­te en risk­fylld färd med fle­ra om­kör­ning­ar. Po­li­sen som följ­de ef­ter ho­nom tving­a­des av­bry­ta ef­tersom det var för far­ligt.

Poj­ken kroc­ka­de till slut med en po­lis­buss i mö­tan­de kör­fält och två per­son­bi­lar på Tensta­vä­gen, där två barn fär­da­des i den ena bi­len. Han har då be­dömts kö­ra i mel­lan 70 och 100 kilo­me­ter i tim­men på en 30-sträc­ka.

”När jag kom­mer fram till blå­lju­sen så ser jag ett

stort rök­moln”, vitt­nar po­li­sen som för­sökt föl­ja ef­ter.

Ett barn drab­ba­des av and­nings­up­pe­håll vid olyc­kan, som in­träf­fa­de i bör­jan av ja­nu­a­ri. Två and­ra per­so­ner har fått ont i bland an­nat nac­ken och poj­ken döms för bland an­nat grovt vål­lan­de till kropps­ska­da.

”På samt­li­ga bi­lar upp­stod om­fat­tan­de ska­dor”, står i do­men från Sol­na tings­rätt. Poj­kens bil stan­na­de ”en­dast för att den in­te läng­re gick att kö­ra” och han döms även för smit­ning.

Poj­ken vi­sa­de sig va­ra på­ver­kad av can­na­bis un­der kör­ning­en.

Sam­ti­digt döms poj­ken för att ha ho­tat en an­hö­rig och för att ha stu­lit cho­klad från en mat­bu­tik. Han har kros­sat en föns­terru­ta på en sko­la och ska där­för be­ta­la ska­de­stånd på när­ma­re 6 000 kro­nor.

Han har även för­sökt pres­sa en an­nan per­son på peng­ar, ge­nom att ho­ta med våld och slå per­so­nen i hu­vu­det. Själv har han häv­dat att det in­te hand­la­de om ut­press­ning ut­an om att den and­ra per­so­nen var skyl­dig ho­nom 500 kro­nor för en tra­sig fidget spin­ner.

Tings­rät­ten har nu dömt poj­ken till ung­doms­vård. Straff­vär­det för en vux­en per­son be­döms va­ra åt­ta må­na­ders fäng­el­se.

FOTO: PO­LI­SEN

VÅRDS­LÖS­HET. Två vux­na och två små­barn fär­da­des i en av bi­lar­na som poj­ken kroc­ka­de med.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.