Hit­ta vin­nar­skal­len

Vi i Tensta - - HEJ TENSTA - Pau­li­ne Ce­der­blad pau­li­ne.ce­der­blad@di­rekt­press.se Re­por­ter

Ba­ra två mi­nu­ter kvar. Jag bläng­er på kloc­kan. Jag vet att två mi­nu­ter ver­kar när­mast obe­fint­ligt i al­la and­ra sam­man­hang. Som på mor­go­nen när 70 mi­nu­ter mi­ra­ku­löst går upp i tom­ma in­tet ut­an att jag knappt för­stått att en ny dag har star­tat. Men där och då känns de där mi­nu­ter­na som min störs­ta ut­ma­ning i li­vet. He­la krop­pen gör ont. Jag und­rar var­för jag ut­sät­ter mig för det här. Var­för kun­de jag in­te bör­jat med fri­märks­sam­ling i stäl­let?

Jag för­sö­ker in­bil­la mig att jag äls­kar bur­pe­es, ut­falls­steg och Cross­fit över hu­vud ta­get. Egent­li­gen äls­kar jag ba­ra täv­ling. Se­dan ser jag ho­nom. En kil­le som kör sam­ma pass som jag, och sak­ta knap­par in. Han gör bur­pe­es i sam­ma takt som jag. Ser li­ka be­stämd ut. Och jag glöm­mer kloc­kan och strun­tar i il­lamå­en­det.

Da­gen ef­ter har jag helt för­trängt det job­bi­ga och pla­ne­rar näs­ta pass med gläd­je.

Ska du hit­ta en trä­nings­form som du hål­ler fast vid mås­te du hit­ta en som väc­ker nå­got in­om dig.

Och ska du gö­ra det mås­te du va­ra är­lig mot dig själv. Trivs du bäst på en stig i sko­gen med få­gel­kvit­ter? Top­pen. Ut och spring el­ler pro­me­ne­ra.

Kan du in­bil­la dig att vad som helst är en täv­ling? Hit­ta då nå­gon att täv­la mot. Sak sam­ma om den and­ra per­so­nen är med­ve­ten om täv­ling­ens ex­istens.

Den här vec­kan har vi häl­so­te­ma. Där kan du bland an­nat hit­ta re­cept på smoot­hi­es som du kan dric­ka me­dan du be­ar­be­tar din se­nas­te trä­nings­upp­le­vel­se, så att du glöm­mer till­räck­ligt myc­ket för att ut­sät­ta dig för än­nu en.

Se­dan ser jag ho­nom. En kil­le som kör sam­ma pass som jag, och sak­ta knap­par in.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.