Sko­le­le­ver kan få gra­tis SL-kort re­dan i som­mar

Allt ta­lar för att Stock­holms unga kom­mer kun­na åka gra­tis i kol­lek­tiv­tra­fi­ken i som­mar. Nu in­vän­tar lands­ting­et ba­ra för­ord­nings­be­slu­tet från re­ge­ring­en.

Vi i Tensta - - NYHETER - Pa­trik Wirén

Vi har ti­di­ga­re be­rät­tat att Stock­holms unga kan få av­gifts­fri kol­lek­tiv­tra­fik un­der som­mar­lo­vet. Nu ser re­ge­ring­ens sats­ning ut att bli verk­lig­het – re­dan i som­mar. Tra­fiklands­tings­rå­det Kristof­fer Tam­sons (M) sä­ger att de för­be­re­der ett ge­nom­fö­ran­de och att de ba­ra in­vän­tar ett så kal­lat för­ord­nings­be­slut från re­ge­ring­en.

– Fat­tar re­ge­ring­en be­slu­tet så kom­mer det att bli verk­lig­het. Vi för­be­re­der oss för att kla­ra av det­ta men ju ti­di­ga­re be­slut desto enkla­re blir det för oss. Vi kom­mer gö­ra vårt yt­ters­ta för att det ska bli så bra som möj­ligt, lo­var han.

I Stock­holms län är det drygt 150 000 sko­le­le­ver som kan få ett gra­tis SL-kort i som­mar.

”Den slut­li­ga be­red­ning­en av för­ord­ning­en kom­mer att på­skyn­das så myc­ket som möj­ligt och re­ge­rings­be­slut om för­ord­nings­änd­ring­ar kom­mer att tas in­om kort”, skri­ver Ka­rin Bo­man Rö­ding, pressek­re­te­ra­re hos in­fra­struk­tur­mi­nis­ter To­mas Ene­roth (S) i ett mejl till Stock­hol­mDi­rekt.

”Vi kom­mer gö­ra vårt yt­ters­ta för att det ska bli så bra som möj­ligt.”

Sats­ning­en är till för skolung­do­mar i års­kur­ser­na 6–9 i grund­sko­lan samt för de som stu­de­rar förs­ta och and­ra året på gym­na­si­et.

FOTO: KAROLINE MONTERO ARAYA

STORSATSNING. Över 150 000 sko­le­le­ver i Stock­holm kan få åka gra­tis i kol­lek­tiv­tra­fi­ken i som­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.