TIS­DAG 24/4

Vi i Tensta - - DET HÄNDER -

Po­e­si­k­väll på Kis­ta bib­li­o­tek Fö­re­ställ­ning och skri­var­works­hop med Prak­tis­ka Po­e­si­en­semb­len. Prak­tis­ka po­e­si­en­semb­len be­sö­ker bib­li­o­te­ket och fram­för sin fö­re­ställ­ning ”Säll­sam­ma sam­tal om kär­lek” och hål­ler i en works­hop i Prak­tisk Po­e­si. Tex­ter­na i fö­re­ställ­ning­en är ska­pa­de ge­nom Prak­tisk Po­e­si. Tyc­ker du om att skri­va po­e­si och vill pro­va att skri­va till­sam­mans med and­ra? Har du ald­rig skri­vit en rad men är ny­fi­ken på att pro­va? I en works­hop med prak­tisk po­e­si skri­ver vi kor­ta ra­der till­sam­mans och in­spi­re­ras av varand­ra. Ver­ser­na som skrivs un­der kväl­len sam­man­ställs se­dan till en ge­men­sam bok. Po­e­si­en­semb­len och works­ho­pen leds av Bo Hollsten. Tid: 24/4 kl 17–19. Plats: Kis­ta bib­li­o­tek, sce­nen. Ing­en för­an­mä­lan. Bib­li­o­te­ket bju­der på fi­ka till works­ho­pen, och själv­klart ett bok­bord med po­e­si! Syn- och hör­se­l­in­struk­tör Syn- och hör­se­l­in­struk­tör kom­mer att fin­nas till­gäng­lig för råd­giv­ning, trä­ning och enkla­re ser­vice av hö­r­ap­pa­rat, samt in­for­ma­tion om hjälp­me­del för syn/hör­sel­ned­sätt­ning­ar. Tors­dag den 26/4 kl 11.00–12.00, Tens­ta med­bor­gar­kon­tor, Tensta­gång­en 49.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.