Total­för­bjud bar­näk­ten­skap i Sve­ri­ge

Att bli tving­ad till ett gif­ter­mål med nå­gon du ald­rig träf­fat i ett land långt bor­ta, ryc­kas ur sko­la från kom­pi­sar och det som kom­mit att bli ett hem­land – det är verk­lig­het för all­de­les för många i Sve­ri­ge.

Vi i Tensta - - INSÄNDARE - Riks­dags­le­da­mot (KD) och ord­fö­ran­de i ci­vilut­skot­tet

Svensk lag­stift­ning har slä­pat ef­ter. Al­li­ans­re­ge­ring­en tog ini­ti­a­tiv till ett fler­tal lagänd­ring­ar för att stär­ka skyd­det mot tvångsäk­ten­skap och bar­näk­ten­skap 2014. Al­li­ans­re­ge­ring­en tog dess­utom ini­ti­a­tiv till en rad åt­gär­der för att för­hind­ra äk­ten­skaps­tvång, bland an­nat skärp­tes de då­va­ran­de reg­ler­na till att även in­ne­fat­ta si­tu­a­tio­ner där den unges ut­satt­het ut­nytt­jas ut­an att det nöd­vän­digt­vis fö­re­kom­mer tvång.

Trots det upp­da­ga­des be­ho­vet av fler åt­gär­der. För­bu­det mot bar­näk­ten­skap täc­ker in­te äk­ten­skap som in­gåtts ut­om­lands och där ing­en av par­ter­na har svensk an­knyt­ning. Många barn som gifts bort i sitt hem­land har där­för fort­fa­ran­de an­setts va­ra gif­ta när de sökt asyl i Sve­ri­ge.

På­tryck­ning­ar från Al­li­an­sen led­de till att re­ge­ring­en till­sat­te en ut­red­ning som skul­le täp­pa igen hå­len i lag­stift­ning­en. Utred­ning­en blev klar un­der vin­tern men vil­le lå­ta en un­dan­tags­be­stäm­mel­se om syn­ner­li­ga skäl va­ra kvar. Men ing­et barn un­der 18 år ska nå­gon­sin räk­nas som gift i Sve­ri­ge, oav­sett om det fanns an­knyt­ning till Sve­ri­ge el­ler in­te då äk­ten­ska­pet ingicks.

Nu har frå­gan be­hand­lats i riks­da­gen. Al­li­ans­par­ti­er­na vann ma­jo­ri­tet med kra­vet om total­för­bud mot bar­näk­ten­skap. Obe­grip­ligt nog fram­här­dar re­ge­ring­en (S), (MP) med stöd av (V) i att be­hål­la sär­skil­da skäl för bar­näk­ten­skap. Ett svek mot flic­kor­na!

Noll­to­le­ran­sen mås­te va­ra glas­klar - bar­näk­ten­skap ska va­ra total­för­bju­det i Sve­ri­ge. Så stärks skyd­det även för de barn som fruk­tar som­ma­rens ”se­mes­ter” till ur­sprungs­lan­det.

el­ler Nor­rort i Sthlm Tid­nings AB, Ka­nal­vä­gen 1 A 2 tr, 194 61 Upp­lands Väs­by. Om du an­vän­der sig­na­tur mås­te du upp­ge ditt rik­ti­ga namn för re­dak­tio­nen.

Ca­ro­li­ne Szy­ber

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.