New York fö­re­bild för tryg­ga­re t-ba­na

Vi i Tensta - - SIDAN 1 - Pa­trik Ek­ström

Mo­de­ra­ter­na i Stock­holm vill mins­ka otrygg­he­ten på vägen till och från tun­nel­ba­nan. La­gom till va­let pre­sen­te­ras en sats­ning på trygg­hets­ska­pan­de in­sat­ser med Kis­ta som start­punkt och New York som fö­re­bild.

Kol­lek­tiv­tra­fik­re­se­nä­rer­na ska kän­na sig tryg­ga­re och säk­ra­re. Det är må­let med Mo­de­ra­ter­nas ut­lo­va­de sats­ning på trygg­hets­främ­jan­de in­sat­ser un­der pa­rol­len Trygg sta­tion, trygg stad som lan­se­ras la­gom till va­let 2018.

– Vi har sett re­sul­ta­tet av de sats­ning­ar som vi har gjort i kol­lek­tiv­tra­fi­ken där man tit­tat på hur det ser ut in­ne på bus­sen och på sta­tio­ner­na. Vi har fun­de­rat på hur vi kan ut­vid­ga det ar­be­tet. Och då har vi sett i oli­ka un­der­sök­ning­ar att många kän­ner sig otryg­ga på väg till och från sta­tio­nen, sä­ger SL:s ord­fö­ran­de Kristof­fer Tam­sons (M).

Som ett led i sats­ning­en vill par­ti­et ge­nom­fö­ra en trygg­hets­in­ven­te­ring av samt­li­ga 153 sta­tio­ner i tun­nel­ba­ne­och pen­del­tågs­nä­tet med start i Kis­ta.

– Kis­ta sta­tion är en av de mest brotts­drab­ba­de sta­tio­ner­na i Jär­va, och Jär­va är i sin tur en av de mest brotts­drab­ba­de om­rå­de­na i Sve­ri­ge.

Mo­del­len som Mo­de­ra­ter­na vill an­vän­da sig av är häm­tad från New York.

– Ut­gångs­punk­ten är att man går ige­nom om­rå­det och ser vad det finns för bris­ter. Sen stäl­ler man krav på kom­mu­nen och fas­tig­hets­ä­gar­na.

Hur ska ni få kom­mu­ner­na och fas­tig­hets­ä­ga­re att age­ra?

– Vi kom­mer att upp­rät­ta lis­tor så det kom­mer bli svårt för kom­mu­ner­na och fas­tig­hets­ä­gar­na att duc­ka när de har all­ting svart på vitt.

Var­för ska SL gö­ra en så­dan här sats­ning?

– Vå­ra re­se­nä­rer vitt­nar om att de kän­ner sig otryg­ga och blir ut­sat­ta för brott när de går till sta­tio­nen. Så det på­ver­kar oss. Det hand­lar ock­så om att få män­ni­skor att nytt­ja kol­lek­tiv­tra­fi­ken, sä­ger Kristof­fer Tam­sons.

Ben­ja­min Dousa (M), Rin­ke­by-Kis­ta stads­dels­nämnds vice ord­fö­ran­de, är po­si­tiv till för­sla­get.

– För oss är det här en jät­te­vik­tig sats­ning. Kis­ta busstorg är en av de mest otryg­ga plat­ser­na på Jär­va och bron mel­lan sta­tio­nen och Kis­ta cent­rum är den plats med flest fall av miss­han­del på he­la Jär­va, en­ligt po­li­sen. Så det är an­ge­lä­get öka trygg­he­ten, sä­ger han.

”Man går ige­nom om­rå­det och ser vad det finns för bris­ter.”

FO­TO: PRESSBILD

KRAV. Mo­de­ra­ter­na Ben­ja­min Dousa och Kristof­fer Tam­sons vill öka trygg­he­ten ge­nom att stäl­la krav på fas­tig­hets­ä­ga­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.