Noll­taxa kom­mer att mins­ka bi­lis­men

Vi i Tensta - - INSÄNDARE - – ak­tiv i Plan­ka.nu

Att in­fö­ra en av­gifts­fri kol­lek­tiv­tra­fik som även kal­las för noll­taxa är ett sätt att få bort da­gens orätt­vi­sa sy­stem där en per­son som går på A-kas­sa tving­as be­ta­la li­ka höga av­gif­ter som en mil­jo­när.

Att in­fö­ra noll­taxa har gjort att man har bru­tit tren­den med väx­an­de bi­lism – man har allt­så fått män­ni­skor att slu­ta åka bil till job­bet. Det gör noll­taxa till en grön in­ve­ste­ring.

Men det finns de som på­står att det en­bart är cy­klis­ter som bör­jar åka kol­lek­tivt, trots det så står det svart på vitt i rap­por­ter från Avesta att när man in­för­de noll­taxa så slu­ta­de många att bil­pend­la, kol­di­ox­id­ut­släp­pen mins­ka­de med he­la 40 000 kg, trots att det är en gans­ka li­ten kom­mun.

Om man än­då är rädd för att cyklis­men in­te blir li­ka po­pu­lär så kan man sat­sa på ett ut­byggt sy­stem för lå­ne­cyklar, bå­de i stan och i för­or­ter­na, så att cy­keln blir till­gäng­li­ga­re som trans­port­val. Max Holm

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.