Kräv svar om kli­mat­må­len

Vi i Tensta - - INSÄNDARE -

För­änd­ring­ar i jor­dens kli­mat till­sam­mans med mil­jö­för­stö­ring­en är det som oro­ar oss svens­kar mest en­ligt den SOM-un­der­sök­ning som pre­sen­te­ra­des i april. Bland vå­ra ung­do­mar är många oro­li­ga för vad kli­mat­för­änd­ring­en kom­mer att få för kon­se­kven­ser, vi hör hur de sä­ger att de har kli­ma­tång­est.

Par­ti­er­nas kli­mat­po­litk bör där­för va­ra ett av de vik­ti­gas­te om­rå­de­na in­för va­let. Det­ta spe­ci­ellt med tan­ke på att riks­da­gen i ju­ni 2017 an­tog ett kli­mat­po­li­tiskt ram­verk som in­ne­hål­ler fast­lag­da kli­mat­mål och en kli­mat­lag som träd­de i kraft 1 ja­nu­a­ri i år.

2030 ska ut­släp­pen från in­ri­kes trans­por­ter mins­ka med 70 pro­cent, fly­get un­dan­ta­get. 2045 ska Sve­ri­ge ha net­to-noll ut­släpp, dvs ut­släp­pen ska ba­lan­se­ras av de upp­tag av växt­hus­ga­ser som till ex­em­pel växt­lig­he­ten tar upp. Kli­mat­la­gen sä­ger att re­ge­ring­en var­je år ska pre­sen­te­ra en kli­mat­re­do­vis­ning i bud­get­pro­po­si­tio­nen, och för var­je man­dat­pe­ri­od ta fram en hand­lings­plan som vi­sar att kli­mat­må­len kan upp­nås.

Sve­ri­ge har även skri­vit un­der Pa­ri­s­ö­ver­ens­kom­mel­sen som in­ne­bär att vi ska bi­dra till att den glo­ba­la tem­pe­ra­tur­höj­ning­en in­te blir hög­re än 2 gra­der och med in­rikt­ning mot 1,5 gra­der. Här är det för­stås al­la ut­släpp av växt­hus­ga­ser som vi or­sa­kar som be­hö­ver mins­ka, till ex­em­pel när vi fly­ger till and­ra län­der, kon­sum­tions­va­ror som pro­du­ce­ras i and­ra län­der etc.

Vi ska väl kun­na ut­gå från att al­la par­ti­er föl­jer de la­gar som har be­slu­tat i Sve­ri­ges riks­dag? Frå­ga där­för de oli­ka par­ti­er­nas re­pre­sen­tan­ter, när de är ute i val­rö­rel­sen på ga­tor och torg, om de har en kli­mat­po­li­tik som upp­fyl­ler de be­slu­ta­de kli­mat­må­len och vil­ka åt­gär­der som de av­ser att vid­ta.

el­ler Nor­rort i Sthlm Tid­nings AB, Ka­nal­vä­gen 1 A 2 tr, 194 61 Upplands Väsby. Om du an­vän­der sig­na­tur mås­te du upp­ge ditt rik­ti­ga namn för re­dak­tio­nen.

Ro­ger Byd­ler

FO­TO: MOSTPHOTOS

KLI­MAT­MÅL. Riks­da­gen an­tog i ju­ni 2017 an­tog ett kli­mat­po­li­tiskt ram­verk som in­ne­hål­ler fast­lag­da kli­mat­mål.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.