Sta­dens stra­te­gi för att hjäl­pa ga­tu­bar­nen

Vi i Vasastan - - Sidan 1 - Ro­bin Hög­berg

Som Vi i Va­sas­tan ti­di­ga­re rap­por­te­rat le­ver uppskatt­nings­vis 200 barn på Stock­holms ga­tor, en­ligt en ge­men­sam be­döm­ning från po­li­sen och so­ci­al­tjäns­ten.

Vis­sa av des­sa in­di­vi­der ska va­ra så unga som tolv år. Nå­got som Åsa Lind­ha­gen (MP), so­ci­al­bor­gar­råd, ser all­var­ligt på:

– Det är oer­hört all­var­ligt när vi har barn i ga­tu­mil­jö som far il­la. De ska in­te be­fin­na sig på ga­tan, och in­te be­gå brott. Se­dan är det vik­tigt att kom­ma ihåg att al­la in­te be­går brott, sä­ger hon.

Spe­ci­a­li­se­ra­de HVB-hem

För att han­te­ra si­tu­a­tio­nen be­hö­ver Stock­holms stad se över möj­lig­he­ten att star­ta för­stärk­ta fa­mil­je-och HVB­hem (hem för vård el­ler bo­en­de), spe­ci­a­li­se­ra­de på des­sa grup­per.

– Det hand­lar om sär­skil­da ut­bild­nings­in­sat­ser för per­so­na­len, för att de bätt­re ska kun­na mö­ta den här mål­grup­pen. Då tän­ker jag främst på barn som av­vi­ker många gång­er. Det kan va­ra barn som vet att de kom­mer få svårt att få up­pe­hålls­till­stånd, har låg till­tro till myn­dig­he­ter och kanske levt ut­an­för sam­häl­let även i and­ra län­der.

Ut­veck­lar sam­ar­be­te

Sta­den ska ock­så ut­veck­la sam­ar­be­tet med oli­ka or­ga­ni­sa­tio­ner, till ex­em­pel Stads­mis­sio­nen. Me­ning­en är att ska­pa mö­tes­plat­ser som känns tryg­ga­re för ung­do­mar­na att gå till, jäm­fört med so­ci­al­kon­to­ret.

– Vi vill ska­pa en ny mö­tes­plats där ung­do­mar­na kan kom­ma, pra­ta med vux­na och få vi­la och pus­ta ut li­te, sä­ger Åsa Lind­ha­gen.

En an­nan åt­gärd är den upp­sö­kan­de verk­sam­het som so­ci­al­tjäns­ten har till­sam­mans med po­li­sen, där sta­den till­satt tre so­ci­al­sek­re­te­ra­re som ba­ra fo­ku­se­rar på de n hä r mål gr u p p e n . – Den förs­ta till­sat­tes 2015 och de två se­nas­te nu i år. Det­ta är en jät­te­vik­tig del i att hit­ta de här bar­nen.

Åsa Lind­ha­gen be­dö­mer i dags­lä­get dock in­te att det be­hövs ext­ra me­del för de fö­re­slag­na åt­gär­der­na.

– Vi har ju en bud­get och se­dan hand­lar det om att rik­ta med­len. Se­dan går det all­tid att dis­ku­te­ra om det be­hövs med me­del.

Men Mo­de­ra­ter­na kal­lar ma­jo­ri­te­tens åt­gär­der för ”tand­lö­sa”.

– Mö­tes­plat­ser kom­mer in­te hjäl­pa att de av­vi­ker. Vi be­hö­ver skyn­da på be­sluts­pro­ces­sen när det gäl­ler tvångs­om­hän­der­ta­gan­de, ibland går det fle­ra vec­kor in­nan po­li­ti­ker­na hål­ler mö­te. Vi mås­te ock­så cent­ra­li­se­ra mot­ta­gan­det av en­sam­kom­man­de i Stock­holm, för att få bätt­re kon­troll, sä­ger Andréa Ström (M), vice ord­fö­ran­de i so­ci­al­nämn­den.

Nya mö­tes­plat­ser där bar­nen kän­ner sig tryg­ga­re än på so­ci­al­kon­to­ret och spe­ci­al­ut­bil­dad HVB­per­so­nal. So­ci­al­bor­gar­rå­det Åsa Lind­ha­gen (MP) ser fle­ra åt­gär­der för att han­te­ra Stock­holms ga­tu­barn – men yt­ter­li­ga­re peng­ar är in­te ak­tu­ellt i dags­lä­get. Det är oer­hört all­var­ligt när vi har barn i ga­tu­mil­jö som far il­la. De ska in­te be­fin­na sig på ga­tan, och in­te be­gå brott.

ÅT­GÄR­DER. So­ci­al­bor­gar­råd Åsa Lind­ha­gen (MP) vill ska­pa en mö­tes­plats där bar­nen kän­ner sig tryg­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.