Fi­rar du Pri­de?

Vi i Vasastan - - Hej Vasastan -

Jan Lönn­berg, 71 år, pen­sio­när, Ös­ter­malm: – Nej, men jag har många vän­ner som är med och jag tyc­ker Pri­de är bra. Men egent­li­gen ska in­te Pri­de be­hö­vas, al­la män­ni­skor bor­de be­hand­las li­ka oav­sett.

Ja­na Marks, 44 år, it-ma­na­ger, Ös­ter­malm: – Nej, det är förs­ta gång­en jag är i Sve­ri­ge vid den här ti­den på året. Jag skul­le vil­ja se Pri­de-pa­ra­den men kom­mer ty­värr in­te va­ra här då.

Re­bec­ca Swärd, 32 år, ad­mi­nist­ra­tör, Kar­la­plan: – Jag och mina kom­pi­sar bru­kar gå ut och tit­ta på pa­ra­den. Det är vik­tigt att stå upp för kär­lek och mång­fald.

Me­lis­sa Hat­horn, 42 år, lä­ra­re, Los Ang­e­les, Ka­li­for­ni­en: – Jag bru­kar in­te del­ta men jag stöd­jer Pri­de­rö­rel­sen. Pri­de är bra, av re­spekt för al­las li­ka vär­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.