Så gör du

Vi i Vasastan - - Vasastan -

Som hy­resvärd får man en­ligt prax­is läg­ga på 10–15 pro­cent av hy­res­kost­na­den om lä­gen­he­ten hyrs ut mö­ble­rad.

Stäm av med hy­res­gäst­för­e­ning­en vil­ken hy­ra som gäl­ler för lik­vär­di­ga lä­gen­he­ter i om­rå­det. Om du be­ta­lat mer än så kan du först pro­va re­so­ne­ra med hy­res­vär­den. Fun­kar det in­te, kan du kon­tak­ta hy­res­nämn­den för att för­sö­ka få peng­ar­na till­ba­ka.

Re­do­gör för vad du och hy­res­vär­den är oen­se om, samt bi­fo­ga en yr­kan om vil­ken hy­ra du be­gär.

Ju mer pre­ci­se­ran­de upp­gif­ter du har, desto bätt­re. Ex­em­pel­vis ar­gu­ment om att hy­ran är för hög i för­hål­lan­de till lik­vär­di­ga lä­gen­he­ter.

Sak­nas skrift­ligt av­tal kanske det istäl­let finns mejl- el­ler sms-kon­ver­sa­tio­ner som kan kom­ma till an­vänd­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.