Sop­häm­ta­re an­kla­gas för maf­fi­a­li­ka me­to­der

Vi i Vasastan - - Sidan 1 - Ro­bin Hög­berg 073-600 69 08 ro­bin.hog­berg@di­rekt­press.se

De nu­va­ran­de sop­häm­tar­na ho­tas med våld och kro­gar pressas att be­ta­la svart. I sop­kri­sens spår rik­tar fö­re­ta­get Re­no Nor­den grova anklagelser mot si­na ti­di­ga­re an­ställ­da.

De nu­va­ran­de sop­häm­tar­na ho­tas med våld och re­stau­rang­er pressas till att be­ta­la svart för otill­låt­na sop­hämt­ning­ar. Re­no Nor­den rik­tar grova anklagelser mot si­na ti­di­ga­re an­ställ­da.

An­ställ­da från Re­no Nor­den och Li­se­lot­te Lööf har ett inof­fi­ci­ellt kol­lek­tiv som kal­lar sig för Stock­holms sop­gub­bar. Ef­ter den vil­da strej­ken i bör­jan av ju­li har det upp­stått splitt­ring­ar mel­lan de sop­häm­ta­re som slu­tat och de som stan­nat kvar.

Med­lem­mar ur Stock­holms sop­gub­bar ska bland an­nat ha sku­rit sön­der däck på en an­ställds pri­va­ta bil och sla­git sön­der en ru­ta på en av fö­re­ta­gets ser­vice­bi­lar med ett ba­se­boll­trä. Det­ta har po­li­san­mälts av fö­re­ta­get. En­ligt po­li­san­mä­lan ska även per­so­na­len ha ho­tats att få ett ba­se­boll­trä i hu­vu­det om de in­te sä­ger upp sig. Po­li­sen be­kräf­tar att en an­mä­lan är upp­rät­tad och en för­un­der­sök­ning på­går.

Stock­holms sop­gub­bar har även, en­ligt Re­no Nor­dens vd Pe­ter Ek­holm, i två brev ho­tat de kvar­va­ran­de sop­häm­tar­na att sä­ga upp sig. ”Vi upp­ma­nar dig att slu­ta job­ba, sä­ga upp dig och gö­ra av­bön in­för de ar­bets­kam­ra­ter du nu svi­ker. Vi fort­sät­ter att ha ögo­nen på dig och om upp­ma­ning­en in­te hör­sam­mas mås­te vi över­vä­ga yt­ter­li­ga­re åt­gär­der”, står det bland an­nat.

– For­mu­le­ring­en om att de even­tu­ellt tar till and­ra åt­gär­der mås­te ju tol­kas som ett hot, sä­ger Pe­ter Ek­holm.

Stock­holms sop­gub­bar har även, en­ligt Re­no Nor­den, äg­nat sig åt sys­te­ma­ti­se­ra­de ”svart­hämt­ning­ar” hos oli­ka re­stau­rang­er. Re­stau­rang­ä­ga­re ska un­der ut­press­ning ha tving­ats be­ta­la svar­ta peng­ar till re­pre­sen­tan­ter från Stock­holms sop­gub­bar. Det­ta ska ha gett ex­train­koms­ter på över 20 000 kro­nor i må­na­den.

Vad har ni för be­vis på att ho­ten och svart­hämt­ning­ar­na ägt rum?

– Bre­ven från de ti­di­ga­re an­ställ­da. Ho­ten finns där, för­u­tom ho­tet om att få ett ba­se­boll­trä i hu­vu­det. Men det är med i po­li­san­mä­lan. Svart­hämt­ning­ar­na vill jag som sagt in­te gå in på mer ide­talj just nu, sä­ger Pe­ter Ek­holm.

Svart­hämt­ning­ar fö­re­kom­mer in­om bran­schen, sä­ger Fred­rik Eriks­son, som fram till ny­li­gen va­rit sop­häm­ta­re för Re­no Nor­den.

– Det finns kol­le­gor som gjort svart­häm­ning­ar, men det rör sig in­te om 20 000 kro­nor i må­na­den ut­an sna­ra­re om 500, och är in­te sys­te­ma­tiskt. Det är in­te värt ris­ken, för blir man på­kom­men för­lo­rar man job­bet. Själv har jag in­te gjort nå­got av det som på­stås, sä­ger Fred­rik Eriks­son och fort­sät­ter:

Fred­rik Eriks­son har in­te själv sett bre­ven men hört ta­las om att an­ställ­da i bre­ven ”upp­ma­nats sä­ga upp sig”.

– Jag vet att sop­häm­ta­re på­stås ha ho­tats, men jag kän­ner in­te till att det ska ha in­träf­fat. De smuts­kas­tar oss som slu­tat, det är jät­te­fult.

Var­för tror du de skul­le på­stå sa­ker som in­te är sant?

– För att vi ska få det svå­ra­re att få nya jobb. Men jag tän­ker än­då in­te sö­ka mig vi­da­re in­om sop­bran­schen, sä­ger Fred­rik Eriks­son.

De smuts­kas­tar oss som slu­tat, det är jät­te­fult.

FO­TO: MA­LIN LO LÖÖF

HOTBREV. Ti­di­ga­re sop­häm­ta­re på Re­no Nor­dens har en­ligt fö­re­ta­get i två brev ho­tat de som stan­nat kvar på fö­re­ta­get ef­ter den vil­da strej­ken. Ho­ten ska ha syf­tat till att för­må de nu­va­ran­de sop­häm­tar­na att sä­ga upp sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.