Kic­ki föl­jer di­na steg på Drott­ning­ga­tan

Vi i Vasastan - - Sidan 1 - Mim­mi Ep­ste­in mim­mi.ep­ste­in@di­rekt­press.se

Nej, hon ri­tar in­te av Spök­slot­tet. Skä­let till att Kic­ki Lil­jek­vist sit­ter med block och pen­na på Drott­ning­ga­tan är – du.

Ni har sä­kert sett hen­ne sit­ta på Drott­ning­ga­tan mel­lan Råd­mans­ga­tan och Kungstens­ga­tan. Vi i Va­sas­tan kan nu be­rät­ta att hon re­gi­stre­rar hur du rör dig.

– Jag sit­ter och an­teck­nar om folk går mitt i ga­tan el­ler på trot­to­a­ren, om det är vux­na el­ler barn, om folk cyklar el­ler åker mo­ped. Det är mest fot­gäng­a­re mitt på da­gen, runt lunch, sä­ger Kic­ki Lil­jek­vist, som fått job­bet via ett be­man­nings­fö­re­tag för pen­sio­nä­rer.

Det är t ra­fik­kon­to­ret i Stock­holms stad som ut­re­der pro­jek­tet ”Le­van­de Stock­holm” och för­läng­ning­en av Drott­ning­ga­tans gå­ga­tu-del.

Än har Kic­ki in­te räk­nat ihop hur många som valt att gå på trot­to­a­ren re­spek­ti­ve mitt i ga­tan på den nya gå- ga­tu-de­len men hon har en stark käns­la av att de fles­ta än­då väl­jer trot­to­a­ren.

– Så är det. En poj­ke som gick mitt i ga­tan såg att jag tit­ta­de på ho­nom och då hop­pa­de han tvärt upp på trot­to­a­ren, sä­ger Kic­ki Lil­jek­vist och skrat­tar.

Många kom­mer fram och frå­gar vad hon gör, och det tyc­ker Kic­ki är trev­ligt.

– Även om jag kan tap­pa räk­ning­en då.

FO­TO: MIM­MI EP­STE­IN

PÅ SPAN. Kic­ki Lil­jek­vist re­gi­stre­rar hur många som pro­me­ne­rar och hur många som cyklar på Drott­ning­ga­tans gå­ga­tu­del.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.