Klas­sis­ka bu­ti­kens äga­re: ”Det är helt kört”

Vi i Vasastan - - Vasastan - Ro­bin Hög­berg 073-600 69 08 ro­bin.hog­berg@di­rekt­press.se

Om en må­nad ska Bos­se Englund ha stängt se­cond hand-bu­ti­ken på Rörstrands­ga­tan. Nu gör han sig av med det sista i bu­ti­ken.

In­red­nings­bu­ti­ken Fifty Fifty, som fun­nits på Rörstrands­ga­tan 11 se­dan 1984, är upp­sagd och den 30 sep­tem­ber ska Bos­se Englund ha läm­nat lo­ka­len. Det­ta ef­ter att hy­res­vär­den Ci­ty­fast Sve­ri­ge AB, med­de­lat att de har för av­sikt att byg­ga om lo­ka­len, som vi be­rät­tat ti­di­ga­re.

– Det är ba­ra ett skal kvar här, jag har sålt näs­tan allt pors­lin, al­la lam­por, möb­ler och ty­ger. Det är ett få­tal te­kop­par, någ­ra bok­hyl­lor och en hög­re stringhyl­la kvar i prin­cip. Jag är pres­sad att säl­ja ut allt, sä­ger Bos­se Englund.

Ef­ter att kon­trak­tet löpt ut har han ing­en ny lo­kal att flyt­ta till. Ci­ty­fast Sve­ri­ge har en­ligt ho­nom in­te er­bju­dit nå­gon ny lo­kal.

– De har sagt att jag even-

tu­ellt kun­de få tolv må­nads­hy­ror i han­den. Det var snart nio må­na­der se­dan, se­dan har jag in­te hört nå­got alls. Men oav­sett så täc­ker det in­te någon­ting, kon­trak­tet för lo­ka­ler­na är värt uppe­mot 600 000, sä­ger Bos­se Englund.

De nya lo­ka­ler­na mås­te va­ra på en af­färs­ga­ta som Rörstrands­ga­tan och kan in­te lig­ga på en bak­ga­ta, un­der­stry­ker han.

– Jag har tit­tat på lo­ka­ler på Oden­plan, men så­da­na l oka­ler kos­tar 500 000– 800 000 kro­nor. Så jag har ing­et al­ter­na­tiv. Det är helt kört, även om jag får tolv el­ler till och med tju­go­fy­ra må­nads­hy­ror. Jag blir ar­bets­lös, sä­ger Bos­se Englund.

En­ligt ho­nom har Ci­ty­fast Sve­ri­ge ra­tat fle­ra av hans er­bju­dan­den, till ex­em­pel att be­ta­la hög­re hy­ra och hans öns­kar om att va­ra kvar till de­cem­ber.

Vi i Va­sas­tan har sökt Ci­ty­fast Sve­ri­ges vd Ri­chard Gh­neim, ut­an att få svar. Men en­ligt en man på Ci­ty­fast Sve­ri­ges för­med­ling, som in­te vill upp­ge sitt namn, har Bos­se Englund er­bju­dits kom­pen­sa­tion.

– Han har ab­so­lut bli­vit lo­vad minst tolv må­nads­hy­ror, men nå­gon er­sätt­nings­lo­kal vil­le han in­te ha. Han vil­le ba­ra lig­ga på Rörstrands­ga­tan, som han all­tid gjort, sä­ger man­nen.

FO­TO: RO­BIN HÖG­BERG

PRES­SAD. Bos­se Englunds se­cond hand-bu­tik på Rörstrands­ga­tan ska stänga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.