Flagg­konst­verk på Ser­gels torg väc­ker star­ka käns­lor

Vi i Vasastan - - Stockholm - Mi­chael Toll Cla­rence Fren­ker Christof­fer Röst­lund

En krökt flagg­stång på Ser­gels torg har väckt stor de­batt och rört upp käns­lor. Och nat­ten till tors­da­gen för­sök­te en man sa­bo­te­ra flag­gan.

Ti­di­ga­re i vec­kan väck­te konst­nä­ren Mat­ti­as Nor­ströms in­stal­la­tion ”Du gam­la, du fria” på Ser­gels torg star­ka re­ak­tio­ner. En av de mest hög­ljud­da kri­ti­ker­na var Erik Slott­ner (KD):

– Det är bå­de olämp­ligt och osmak­ligt att Ser­gels torg flag­gar med svens­ka flag­gan på en krökt stång. Är det så vi vill mark­nads­fö­ra vårt land för be­sö­ka­re, ny­an­län­da och vå­ra eg­na med­bor­ga­re?, sä­ger han.

Konst­nä­ren Mat­ti­as Nor­ström är nöjd med pla­ce­ring­en av den krök­ta stång­en och väl­kom­nar al­la dis­kus­sio­ner och de­bat­ter den och flag­gan ska­par.

– Jag äls­kar Sve­ri­ge och den möj­lig­het vi har att ut­tryc­ka oss fritt. Det vo­re jät­te­kons­tigt om kons­ten i Sve­ri­ge nu går åt ett håll där den skul­le be­grän­sas av po­li­ti­ker. Det är ett fruk­tans­värt sce­na­rio, sä­ger han.

Flag­gan möt­te snart än­nu mer mot­stånd. Nat­ten mot tors­da­gen för­sök­te en man sa­bo­te­ra den.

– Det är oklart ex­akt vad han vil­le gö­ra. Han greps när han var på väg upp i flagg­stång­en och ha­de en kniv och ett långt rör på sig, sä­ger An­ders Bryng­els­son vid Stock­holmspo­li­sen.

En ud­da de­talj är att en per­son, som av allt att dö­ma är den man som för­sökt sa­bo­te­ra flag­gan, har Fa­ce­boo­kat he­la hän­del­se­för­lop­pet.

Själ­va för­sö­ket att ta ner flag­gan skild­ras med fle­ra bil­der på ett regn­blött Plat­tan, ste­gen och verk­ty­get – en lång stång med en fasttej­pad kniv.

Än­då har po­li­sen valt att läg­ga ner ut­red­ning­en då brott in­te kan styr­kas.

Man­nen fri­gavs på tors­dags­mor­go­nen.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

BEVARAT. Ef­ter at­tac­ken: Mat­ti­as Nor­ströms konst­verk ”Du gam­la, du fria” på Ser­gels Torg är fort­fa­ran­de oskatt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.