För­sam­ling­ar oro­a­de över SD:s stra­te­gi­er

Vi i Vasastan - - Stockholm - Sop­hie Stig­fur Stel­la Pa­pa­pa­na­gi­o­tou Eli­na Lund­berg Eva Ton­ström

Makt­po­si­tio­ner i 18 för­sam­ling­ar – i stäl­let för tre. Det är Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas mål i den of­fen­si­va sats­ning­en in­för kyr­ko­va­let.

I för­ra kyr­ko­va­let 2013 ställ­de Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na upp i tre Stock­holms­för­sam­ling­ar – Väs­ter­malm, Fars­ta och Hä­gersten – och kom in i samt­li­ga. I år vill par­ti­et ha mer in­fly­tan­de och kan­di­de­rar till he­la 18 för­sam­ling­ar.

Par­ti­et har lagt in högs­ta väx­eln när det gäl­ler mark­nads­fö­ring.

– Vi är bra myc­ket mer of­fen­si­va än and­ra par­ti­er. Men det är väl som van­ligt, det kal­las ju det bort­glöm­da va­let. De som re­dan sit­ter är nöj­da med kyr­kans ut­veck­ling, det är in­te vi, sä­ger Christi­na Wall­mark, le­da­mot i kyr­kogrup­pen i SD i Stock­holms stad.

Att par­ti­et vill ex­pan­de­ra oro­ar för­sam­ling­ar runt om i Stock­holm. I Van­tör är kyr- ko­full­mäk­ti­ge räd­da för att Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas even­tu­el­la in­fly­tan­de skul­le kun­na gö­ra kyr­kan mer slu­ten, bland an­nat ef­tersom par­ti­et är emot gif­ter­mål mel­lan sam­kö­na­de par.

– De nya grup­per­na har en mer ex­klu­de­ran­de syn än vad vi öv­ri­ga har. Jag bä­var nu för att det kom­mer att för­änd­ras i vår för­sam­ling, om ska kun­na be­hål­la vår öpp­na kyr­ka el­ler in­te, sä­ger Ul­la Giss­lar (S), ord­fö­ran­de i kyr­korå­det i Van­törs för­sam­ling.

Ho­tad verk­sam­het

I Ka­ta­ri­na för­sam­ling på Sö­der­malm me­nar man att fle­ra av kyr­kans verk­sam­he­ter skul­le kun­na ho­tas om Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na kom in i kyr­ko­full­mäk­ti­ge.

– Vi har i dag en god och vik­tig sam­ver­kan med mos­kén här i när­he­ten och sat­sar myc­ket på att in­te­gre­ra och stöd­ja ny­an­län­da på oli­ka sätt. Ska man le­va ef­ter Je­su kär­leks­bud­skap mås­te vi ock­så va­ra öpp­na för al­la män­ni­skor, men lä­ser man Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas vi­sion för kyr­kan så vill de att vi ska gå till­ba­ka hund­ra år i ut­veck­ling­en, sä­ger Inge Gustafs­son (S), ord­fö­ran­de i kyr­korå­det i Ka­ta­ri­na för­sam­ling.

”Vik­tigt att rös­ta”

Ol­le Bu­rell (S), nu­va­ran­de ord­fö­ran­de i kyr­korå­det i Ma­ria Mag­da­le­na för­sam­ling, be­to­nar vik­ten av att rös­ta för att för­hind­ra att Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na får in­fly­tan­de. Även om de in­te stäl­ler upp till just Ma­ria Mag­da­le­nas kyr­ko­full­mäk­ti­ge gäl­ler det att stop­pa de­ras po­li­tik i stifts­full­mäk­ti­ge och kyr­komö­tet, an­ser han.

– Här för­sö­ker Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na kom­ma in för att ver­ka för att kyr­kan in­te ska job­ba med EU-mi­gran­ter och flyk­ting­ar. Det är en strid mel­lan två helt oli­ka syn­sätt, sä­ger han.

Kri­ti­se­rar rikt­ning­en

Dan Ka­re­li­us­son, le­da­mot för SD i Kyr­komö­tet (riks), Stock­holms stifts­full­mäk­ti­ge och kyr­ko­full­mäk­ti­ge i Fars­ta-Skön­dal, sä­ger att par­ti­ets vik­ti­gas­te frå­ga är att kyr­kan åter­i­gen ska ge­nom­sy­ras av det krist­na bud­ska­pet – till skill­nad mot i dag då kyr­kan ”bli­vit en för­läng­ning av det so­ci­a­lis­tis­ka bud­ska­pet”.

– I dag bry­ter kyr­kan mot la­gen när man upp­lå­ter lo­ka­ler åt il­le­ga­la män­ni­skor som in­te har rätt att be­fin­na sig i lan­det. Det är för tätt sam­ar­be­te med islam, sä­ger han.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

STOR­SAT­SAR. Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na sat­sar of­fen­sivt in­för kyr­ko­va­let i sep­tem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.