Nya sats­ning­en ska lö­sa sta­dens för­loss­nings­kris

Vi i Vasastan - - Stockholm - Sop­hie Stig­fur

Höjd er­sätt­ning till för­loss­nings­kli­ni­ker­na. Det lo­var nu Al­li­an­sen i lands­ting­et för att gö­ra vår­den tryg­ga­re för bli­van­de Stock­holms­för­äld­rar.

Larm­rap­por­ter om över­ful­la för­loss­nings­kli­ni­ker och barn­mors­kor som in­te hun­nit be­sö­ka to­a­let­ten en en­da gång un­der si­na ar­bets­pass. Den es­ka­le­ran­de kri­sen in­om för­loss­nings­vår­den i Stock­holm kan in­te ha und­gått många.

I vec­kan pre­sen­te­ra­de det bor­ger­li­ga sty­ret i lands­ting­et ett åt­gärdspa­ket som ska vän­da ut­veck­ling­en.

En­ligt för­sla­get ska för­loss­nings­kli­ni­ker­na få fem pro­cent hög­re er­sätt­ning per för­loss­ning från och med 1 ok­to­ber. Er­sätt­ning­en höjs se­dan med yt­ter­li­ga­re fem pro­cent 1 maj 2018. To­talt hand­lar det om 120 mil­jo­ner kro­nor ex­tra de närms­ta två åren.

– Vi har haft en di­a­log med för­loss­nings­kli­ni­ker­na om vad som krävs för att kun­na öka och för­bätt­ra ka­pa­ci­te­ten, och al­la har sam­stäm­migt sagt att det vik­ti­gas­te är att öka grund­be­man­ning­en med fler barn­mors­kor och lä­ka­re. Där­för ökar vi nu er­sätt­ning­en till kli­ni­ker­na med 4000 kro­nor per för­loss­ning, sä­ger An­na Star­brink (L), häl­so- och sjuk­vårds­lands­tings­råd.

Vill se fler pri­va­ta ak­tö­rer

I som­ras fick en barn­mors­ka stor upp­märk­sam­het då hon pos­ta­de en bild på Fa­ce­book från ett ar­bets­pass, som vi­sa­de att al­la för­loss­nings­kli­ni­ker i lä­net var ful­la. En­ligt An­na Star­brink (L) är dock en ut­ö­kad be­man­ning förs­ta ste­get mot att ock­så få fram fler för­loss­nings­plat­ser.

FO­TO: MOSTPHOTOS

KRIS. 30 000 barn föds i Stock­holm var­je år. År 2024 be­räk­nas siff­ran sti­ga till cir­ka 33 600.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.