Nu öpp­nar nya lek­saks­mu­se­et i ber­get

Vi i Vasastan - - Stockholm - Mim­mi Ep­ste­in

Doc­kor från 1100-ta­let, en stor se­ri­e­sam­ling och ka­ru­sell­häs­tar. Nu öpp­nar nya lek­saks­mu­se­et på Skepp­s­hol­men.

Lek­saks- och Se­ri­e­mu­se­et i Bergrum­met lig­ger mel­lan Na­tio­nal­mu­se­et och Mo­der­na mu­se­et på Skepp­s­hol­men och öpp­nar i dag lör­dag. Sam­ling­en kom­mer från Tidö slott ut­an­för Väs­terås där det har fun­nits ett mu­se­um se­dan 1974. Det nya mu­se­ets grun­da­re, Da­vid von Schin­kel, ärv­de sam­ling­en av sin pap­pa. Den be­står av cir­ka 40 000 fö­re­mål varav 20 000–30 000 ställs ut.

– Mu­se­et ut­an­för Väs­terås fick in­te till­räck­ligt många be­sö­ka­re och Da­vid vil­le gö­ra sam­ling­en till­gäng­li­ga­re för all­män­he­ten, sä­ger Ca­ro­li­ne Ro­ma­re, an­sva­rig för ut­ställ­ning­ens ut­form­ning.

To­talt har 2 500 kvadrat­me­ter in­retts med gam­la – och ny­a­re – lek­sa­ker.

– Det är bland an­nat doc­kor från 1100-ta­let, Pol­hems al­fa­bet och ka­ru­sell­häs­tar som man får provsit­ta. Om man är sju år ska man kän­na igen lek­sa­ker och om man är 97 år ska man ock­så kun­na kän­na igen sig, sä­ger Ca­ro­li­ne Ro­ma­re.

Hon be­rät­tar att det har läm­nats plats i mu­se­et.

– För att vi ska kun­na fyl­la på sam­ling­en, det kom­mer att hän­da sa­ker he­la ti­den.

Tan­ken är att vux­na och barn ska kun­na stå vid sam­ma mon­ter och få oli­ka in­for­ma­tion.

– Två per­so­ner som har va­rit på mu­se­et ska in­te ha upp­levt ex­akt sam­ma sa­ker. Vad man ser kom­mer att be­ro li­te på hur stor el­ler li­ten man är, sä­ger Ca­ro­li­ne Ro­ma­re.

Det kom­mer även att spe­las mu­sik in­ne i mu­se­et – som är gjord av ljud från lek­sa­ker­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.