Det är non­cha­lant att ha hun­den okopp­lad

Vi i Vasastan - - Tyck Om! -

Jag stäl­ler mig frå­gan var­je dag, är sta­dens hundä­ga­re han­di­kap­pa­de på nå­got sätt, då dom ab­so­lut in­te or­kar ha sin hund kopp­lad?

Väl­digt många går med okopp­la­de hun­dar på dom mest olämp­li­ga stäl­len man kan tän­ka sig.

I par­ker bland le­kan­de barn och ätan­de pick­nic­ka­re, i al­leér­na bland gal­na cy­klis­ter.

Vem gyn­nar det att ha hun­den okopp­lad? Ing­en i min fan­ta­si.

Är hundä­ga­re för själv­upp­tag­na för att in­se att den lösspring­an­de hun­den in­te på nå­got sätt kan be­las­tas med an­svar?

Jag blir sorg­sen var­je dag när jag ser hur non­cha­lan­ta hundä­gar­na är mot si­na hun­dar och mot oss and­ra som in­te vill mö­ta lö­sa hun­dar.

Man be­hö­ver in­te va­ra hund­rädd ba­ra för att man in­te gil­lar at­ti­ty­den hos vis­sa hundä­ga­re.

Hundä­ga­re i 40 år

FO­TO: MOSTPHOTOS

SÅ SKA DET SE UT. Skri­ben­ten har svårt att för­stå vem som gyn­nas av okopp­la­de hun­dar i stan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.