Här sker in­brot­ten i Va­sas­tan ÖKAR I STADS­DE­LEN. Oklart var­för

An­ta­let bo­stads­in­brott i stads­de­len har ökat jäm­fört med för­ra året. Flest har skett i nor­ra Va­sas­tan.

Vi i Vasastan - - Vasastan - Ro­bin Hög­berg

Hit­tills i år har 112 full­bor­da­de in­brott be­gåtts i Va­sas­tan. Det är en ök­ning jäm­fört med sam­ma pe­ri­od för­ra året, 83 in­brott, och även jäm­fört med 2015, då 102 in­brott an­mäl­des till po­li­sen.

– Ex­akt vad va­ri­a­tio­ner­na be­ror på är svårt att sä­ga, sä­ger Kristi­na Fors­gren, grupp­chef för in­brotts­grup­pen för Norr­malms lo­kal­po­lis­om­rå­de, där Va­sas­tan, Kungs­hol­men och Ös­ter­malm in­går.

Hår­dast drab­bad av in­nerstads­de­lar­na är Ös­ter­malm, där 152 full­bor­da­de in­brott be­gåtts i år. Det är är näs­tan dub­belt så myc­ket som på Kungs­hol­men, där 78 in­brott an­mälts hit­tills i år, en­ligt po­li­sen. För Sö­der­malm är siff­ran 101 full­bor­da­de in­brott un­der sam­ma pe­ri­od.

Fler ligor gör in­brott

Flest in­brott sker van­ligt­vis un­der den mör­ka års­ti­den och på sommaren när många är bort­res­ta. Den bil­den har del­vis för­änd­rats, me­nar Kristi­na Fors­gren.

– Det som ökar mest är den in­ter­na­tio­nel­la brotts­lig­he­ten, ligor som kom­mer hit i syf­te att be­gå brott. De bryr sig in­te om sä­song­er, så där­för har in­brot­ten bli­vit mer jämnt för­de­la­de över året, sä­ger Kristi­na Fors­gren.

– Men det som är po­si­tivt är att det är myc­ket ovan­ligt med våld i sam­band med att des­sa per­so­ner an­träf­fas i hem­men. Då flyr de, tilläg­ger hon.

Det bäs­ta man som pri­vat­per­son kan gö­ra för att fö­re­byg­ga in­brott är att va­ra ny­fi­ken och upp­märk­sam, me­nar Kristi­na Fors­gren, som lyf­ter fram be­ty­del­sen av sam­ar­be­ten som Grann­sam­ver­kan.

– Om man som granne är ny­fi­ken och läg­ger sig i, och frå­gar till ex­em­pel ”Hej, vem sö­ker du”, så kom­mer kom­mer per­so­nen för­stå att den är igen­känd och tro­ligt­vis av­bry­ta in­brotts­för­sö­ket.

Vad gör po­li­sen för att fö­re­byg­ga bo­stads­in­brott?

– Ge­nom un­der­rät­tel­ser och sam­ord­ning. Vi grans­kar på­gåen­de ären­den och upp­rät­ta­de an­mäl­ning­ar för att för­sö­ka hit­ta se­riebrotts­lig­het. Detta kan se­dan le­da till en ope­ra­tiv in­sats. Vi har även gods­spa­ning, som ak­tivt le­tar gods hos fö­re­tag som hand­lar med be­gag­na­de va­ror, som guld och kloc­kor. Ett bra tips är att man fo­tar av si­na vär­desa­ker, gär­na med se­ri­e­num­mer och märk­ning­ar, sä­ger Kristi­na Fors­gren.

Det som ökar mest är den in­ter­na­tio­nel­la brotts­lig­he­ten.

To­talt 112 full­bor­da­de bo­stads­in­brott rap­por­te­ra­des mel­lan 1 ja­nu­a­ri och 12 sep­tem­ber 2017.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.