Sta­den be­ta­lar sex mil­jo­ner för att driva ba­det

Vi i Vasastan - - Vasastan -

Föl­je­tong­en om vem som ska driva Va­na­dis­ba­det ser ut att va­ra slut. Nu be­ta­lar sta­den ett mång­mil­jon­be­lopp för att ta över drif­ten.

Ef­ter sju års re­no­ve­ring öpp­na­de Va­na­dis­ba­det igen sommaren 2014. Förs­ta året gick det trögt trots en varm som­mar men en­ligt Va­na­dis Ho­tell & Bad AB, en del av Vi In­vests kon­cern, som dri­vit ba­det har be­sökskret­sen växt år för år.

Många har kri­ti­se­rat ba­dets pri­ser, 90 kro­nor för vux­na och 70 kro­nor för barn, och id­rotts­bor­gar­rå­det Emi­lia Bjuggren har kal­lat ba­det ”en halv­me­syr”. Sta­den har länge ar­be­tat på att över­ta drif­ten och in­för sä­song­en 2019 blir det så.

Nåd­de för­lik­ning

Ef­ter en kon­flikt om hur upp­säg­ning­en gått till så nåd­de sta­den och Va­na­dis Ho­tell & Bad AB, som har dri­vit ba­det tre sä­song­er, en

NU SÅ... Stock­holms stad har länge ar­be­tat på att över­ta drif­ten av Va­na­dis­ba­det. Näs­ta sä­song blir det så.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.