…och det här sä­ger po­li­ti­ker­na

Vi i Vasastan - - Stockholm - ERSÄTTARE I STADS­BYGG­NADS­NÄMN­DEN LEDAMOT I STADS­BYGG­NADS­NÄMN­DEN LEDAMOT STADS­BYGG­NADS­NÄMN­DEN ERSÄTTARE STADS­BYGG­NADS­NÄMN­DEN

Ro­ger Mo­gert (S) STADSBYGGNADSBORGARRÅD. Riv­ning­en av p-hu­set på Grev Tu­re­ga­tan och 1980-tals­hu­set på Hum­le­gårds­ga­tan känns in­te jät­te­kon­tro­ver­si­el­la. Och vid Freys hyr­verk blir det en för­bätt­ring när man tar fram bygg­na­den. Res­ten av riv­ning­ar­na är ju in­ne i kvar­te­ret.

Ma­ria Han­näs (V)

Be­va­ran­de och bygg bo­stä­der är två led­ord. Det är jät­te­bra att man får in en hel del bo­stä­der i pro­jek­tet, samt att man be­va­rar så myc­ket som möj­ligt och att de mesta av riv­ning­ar­na sker in­ne i kvar­te­ret. Det är ock­så bra att par­ke­rings­ga­ra­get för­svin­ner. Men det kvar­står fort­fa­ran­de en hel del frå­gor som är pro­ble­ma­tis­ka i för­sla­get, kul­turmil­jön är till ex­em­pel väl­digt vik­tig. Det är myc­ket som ska lö­sas och be­hö­ver änd­ras.

Björn Ljung (L)

Vi sä­ger nej, men det gäl­ler att va­ra väl­digt tyd­lig med vad vi sä­ger nej till. Par­ke­rings­hu­set vid Grev Tu­re­ga­tan kan ri­vas, mar­mor­hal­lar­na bör re­no­ve­ras och den lju­sa pas­sa­gen i gal­le­ri­an är bra. Men he­la gal­le­ri­an på det fö­re­slag­na plan -1 mås­te ut­gå, och vi god­kän­ner in­te de om­fat­tan­de riv­ning­ar­na av bland an­nat Bångs­ka pa­lat­sets och Freys Hyr­verks flyg­lar. Nö­jes­li­vet och re­stau­rang­er­nas fram­tid mås­te sä­ker­stäl­las. Riv­ning­en av sto­ra de­lar av re­stau­rang Stu­re­hof och dess kök ska in­te ge­nom­fö­ras. Allt­så in­te ett ka­te­go­riskt nej, vi tyc­ker att det be­hö­ver ge­nom­fö­ras re­no­ve­ring­ar. Men för­sla­get mås­te ju­ste­ras kraf­tigt.

Cecilia Ober­mül­ler (MP) Det är för myc­ket riv­ning­ar och för många till­kom­man­de vo­ly­mer. Pla­nen be­hö­ver be­ar­be­tas och vi kom­mer in­te att stöd­ja stads­bygg­nads­kon­to­rets för­slag.

Christi­na Lin­der­holm (C)

Stu­re­plan är ett väl­digt vik­tigt om­rå­de för stock­hol­mar­na. Vi an­ser att kvar­te­ret bör re­no­ve­ras men man mås­te va­ra no­ga med hur det ska gö­ras. Vi är oro­li­ga för den långa tid som det be­räk­nas ta att ge­nom­fö­ra al­la för­änd­ring­ar. Så­da­na här pro­jekt ten­de­rar att dra ut på ti­den. Att stänga ner Stu­re­plan un­der många år är in­te rim­ligt.

Erik Slott­ner (KD)

OPPOSITIONSBORGARRÅD

Vi tyc­ker att det i grun­den är ett bra för­slag och ett vik­tigt pro­jekt. Att Stu­re­gal­le­ri­an och mar­mor­hal­lar­na re­no­ve­ras och att de för­vans­ka­de fa­sa­der­na räd­das är po­si­tivt. Från att pla­ner­na pre­sen­te­ra­des förs­ta gång­en är det nu be­tyd­ligt mind­re riv­ning­ar, men det finns fort­fa­ran­de för­bätt­rings­po­ten­ti­al.

Jo­a­kim Lars­son (M)

OPPOSITIONSBORGARRÅD

Vår ti­di­ga­re kri­tik kvar­står. De få änd­ring­ar som har gjorts in­ne­bär fort­fa­ran­de allt­för sto­ra, och där­till helt onö­di­ga, in­grepp i kvar­te­ret med om­fat­tan­de riv­ning­ar som ris­ke­rar att tvinga bort verk­sam­he­ter. Jag kon­sta­te­rar att man in­te har lyss­nat till de kon­kre­ta för­bätt­rings­för­slag som förts fram för ett klo­ka­re ge­nom­fö­ran­de ut­an så om­fat­tan­de riv­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.