Så är nya pla­nen för Apples bu­tik

Vi i Vasastan - - Stockholm - Cla­rence Fren­ker

Tu­rer­na kring den tänk­ta App­le-bu­ti­ken i Kungs­träd­går­den fort­sät­ter. I vec­kan pre­sen­te­ra­des ett nytt, ban­tat för­slag.

Apples tänk­ta bu­tik i Kungs­träd­går­den har mött ett mas­sivt mot­stånd från fle­ra håll se­dan pla­ner­na pre­sen­te­ra­des för­ra året.

Po­li­ti­ker, all­män­het och experter har haft star­ka syn­punk­ter på bå­de ut­form­ning och pla­ce­ring. Och även ställt sig frå­gan­des till om ett kom­mer­si­ellt fö­re­tag ska få ex­plo­a­te­ra en av Stock­holms mest iko­nis­ka och so­ci­a­la ytor.

På Apples nya skis­ser får hu­set en li­te mer dis­kret fram­to­ning. En­ligt för­sla­get ska glas­fa­sa­den mins­kas, en­tré­er­na mot Kungs­träd­går­den flyt­tas och fler träd plan­te­ras för att döl­ja bygg­na­den från Hamn­ga­tan och par­ken.

– Det som har hänt egent­li­gen är ju att själ­va bygg­na­den har bli­vit li­te mind­re. Och så har man flyt­tat ett par en­tré­er som ti­di­ga­re gått ut mot par­ken till si­dor­na i stäl­let, sä­ger stads­pla­ne­ra­ren Ca­ta­ri­na Hol­dar på stads­bygg­nads­kon­to­ret.

De nya skis­ser­na är än­nu ett för­sök av App­le att mö­ta sta­dens krav på ut­form­ning av det tänk­ta App­le-hu­set. Om det räc­ker för att driva pro­ces­sen fram­åt är än­nu oklart. Stads­bygg­nads­kon­to­ret har skic­kat ären­det till nämn­den som ska ta ställ­ning till om det ska ut på sam­råd, vilket kan bli verk­lig­het ti­di­gast näs­ta år.

– Det är en po­li­tisk frå­ga, vi på stads­bygg­nads­kon­to­ret har ba­ra i upp­drag att stu­de­ra en bygg­nad ef­tersom App­le har in­kom­mit med en öns­ka om det, sä­ger hon.

Stads­bygg­nads­bor­gar­rå­det Ro­ger Mo­gert (S) är för­sik­tigt po­si­tiv till Apples nya för­slag.

– De har be­ar­be­tat sitt för­slag och rört sig åt rätt håll med en sma­la­re och läng­re bygg­nad som jag tyc­ker kla­rar av mö­tet med Hamn­ga­tan på ett bätt­re sätt. Det gäl­ler ba­ra att lö­sa den sista upp­gif­ten som är mö­tet med par­ken. Även där har det bli­vit bätt­re där man har vänt skär­men som ti­di­ga­re lys­te mot par­ken, sä­ger han.

Han är sär­skilt tyd­lig med att plat­sen i förs­ta hand ska va­ra en plats för stock­hol­mar­na att sam­las på.

ILLUSTRATIONER: FOSTERS + PART­NERS / STOCK­HOLMS STAD

APPLEHUSET MOT KUNGS­TRÄD­GÅR­DEN. Överst hur det var tänkt från bör­jan. Un­derst syns det nya för­sla­get, som om­gär­das av fler träd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.