Tu­sen­tals an­mäls för­svun­na var­je år

Vi i Vasastan - - Stockholm - Pa­trik Wirén

Var­je dag får po­li­sen i Stock­holm in 12-13 sam­tal om män­ni­skor som är sak­na­de. Även om de fles­ta hit­tas in­om kort upp­ma­nar po­li­sen al­la att gö­ra en an­mä­lan så fort som möj­ligt.

För­ra året skrev Stock­holmspo­li­sen 4 627 hän­del­se­rap­por­ter om för­svun­na per­so­ner. Ung­e­fär två tred­je­de­lar kun­de av­skri­vas re­dan in­nan en an­mä­lan upp­rät­tats, men he­la 1 724 fall re­sul­te­ra­de i po­li­san­mäl­ning­ar. Poj­kar i ål­dern 15-17 är den van­li­gas­te grup­pen bland de för­svun­na.

– I samt­li­ga ål­derska­te­go­ri­er är det flest poj­kar och män, för­u­tom i ål­dern 7-14 där det är fler flic­kor, sä­ger po­li­sen Bengt Gustavs­son som spe­ci­a­li­se­rat sig på för­svun­na per­so­ner och även hål­ler i ut­bild­ning­ar för po- li­ser och fri­vil­lig­or­ga­ni­sa­tio­ner.

I sam­band med var­je an­mä­lan fyl­ler en po­lis i ett så kal­lat an­ge­lä­gen­hets­do­ku­ment som se­dan på­ver­kar vil­ka be­slut som tas. Do­ku­men­tet är in­de­lat i sju punk­ter som rör sa­ker som me­di­cinskt till­stånd, vä­der­pro­gnos de när­mas­te tim­mar­na och hur väl den för­svun­ne kän­ner till om­rå­det hen vis­tas i.

– De fles­ta åter­finns ef­ter en kor­ta­re po­lisin­sats. Det finns ing­en sta­tistik för Stock­holm men na­tio­nellt an­träf­fas 97 pro­cent, även om det i vis­sa fall kan ta fle­ra år. Se­dan är det ju en del som av oli­ka an­led­ning­ar in­te vill bli hit­ta­de.

Be­ty­dan­de sam­ar­be­ten

Po­li­sen sak­nar re­sur­ser­na som krävs för att på egen hand kun­na ge­nom­sö­ka sto­ra om­rå­den. Där­för be­to- nar Bengt Gustavs­son be­ty­del­sen av ett gott sam­ar­be­te med fri­vil­lig­or­ga­ni­sa­tio­ner. Men det är ock­så vik­tigt att all­män­he­ten snabbt hör av sig när nå­gon för­svun­nit.

– Vi vill få in­for­ma­tio­nen så snabbt som möj­ligt. Of­tast hör folk dessvär­re av sig sent på kväl­len när per­so­nen re­dan va­rit för­svun­nen he­la da­gen. Vi ar­be­tar he­la ti­den med in­for­ma­tions­hämt­ning ge­nom sam­tal med gran­nar, släkt och vän­ner och det är of­ta svå­ra­re på kväl­len. För oss vo­re det bätt­re om man var snab­ba­re, sä­ger han.

Fa­ror med stads­mil­jö

Jäm­fört med för­svin­nan­den i skog och mark har stads­mil­jön bå­de si­na för- och nack­de­lar. En de­ment el­ler psy­kiskt sjuk per­son kan en­kelt ta sig långt med hjälp av kom­mu­na­la färd­me­del, vilket kom­pli­ce­rar åter­fin­nan- det. Men sam­ti­digt är det mind­re risk att barn rå­kar il­la ut i stads­mil­jö.

– Där är det myc­ket folk i när­he­ten och är det kallt finns det möj­lig­he­ter att sö­ka skydd i en port. Men sam­ti­digt har barn mind­re mot­stånds­kraft och säm­re lo­kal­kän­ne­dom. Är ett barn för­svun­net är det all­tid högs­ta pri­o­ri­tet för oss. Vi har sett sto­ra tra­gis­ka hän­del­ser i lan­det och brotts­per­spek­ti­vet finns all­tid med då vi får en an­mä­lan om ett för­svun­net barn.

FO­TO: ERIK SIMANDER

TIO OM DA­GEN. Var­je dag rap­por­te­ras fler än tio stock­hol­ma­re som för­svun­na. Hän­del­se­rap­port: 4 627. Po­li­san­mä­lan: 1 724. Hän­del­se­rap­port: 4 616. Po­li­san­mä­lan: 2 023. Hän­del­se­rap­port: 4 404. Po­li­san­mä­lan: 1 793.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.