100 mil­jo­ner ex­tra kro­nor till SL för ut­ö­kad buss­tra­fik

Vi i Vasastan - - Stockholm - Mi­chael Toll

När SL gör delårs­bok­slut vi­sar det sig att över­skot­tet tycks bli he­la 550 mil­jo­ner kro­nor. Där­för ska det gö­ras en ex­tra­sats­ning på bus­s­tra­fi­ken i Stock­holm.

När SL pre­sen­te­rar delårs­bok­slu­tet för 2017 står det klart att eko­no­min är god. Progno­sen är 300 mil­jo­ner kro­nor över budget.

Stock­holms tra­fiklands­tings­råd Kristof­fer Tam­sons (M) är stolt som en tupp.

– Det här är tro­ligt­vis SL:s star­kas­te delårs­bok­slut i mo­dern tid! Det är väl­digt ro­ligt med en så stark eko­no­mi och bra verk­sam­het, sä­ger han.

Fler be­ta­lan­de

Det finns fle­ra an­led­ning­ar till över­skot­tet. En or­sak är att det är be­tyd­ligt fler be­ta­lan­de re­se­nä­rer än vad man ti­di­ga­re räk­nat med.

– En tyd­lig trend är att fus- kåk­ning­en mins­kar, sä­ger Tam­sons.

När eko­no­min ser ut som den gör väl­jer lands­ting­et att gö­ra en rik­tad satsning på bus­s­tra­fi­ken. To­talt sat­sas 110 mil­jo­ner kro­nor. Dels 60 mil­jo­ner kro­nor på di­rekt­buss­tra­fik i Sö­der­törn, dels 50 mil­jo­ner kro­nor på ny buss­tra­fik och ökad tur­tät­het.

De­tal­jer un­der hös­ten

Var det kom­mer gå nya och fler bus­sar är dock in­te klart.

– Som po­li­ti­ker ska man ak­ta sig för att själv gö­ra tid­ta­bel­ler. Vå­ra tra­fik­pla­ne­ra­re ska se över hur de här peng­ar­na an­vänds på bäs­ta sätt och var i lä­net peng­ar­na kom­mer till störst nyt­ta, sä­ger Kristof­fer Tam­sons.

De­tal­jer kring tra­fik­sats­ning­en kom­mer pre­sen­te­ras se­na­re un­der hös­ten. En­ligt pro­gnos kan peng­ar­na kom­ma att om­sät­tas i verk­lig tra­fik vid års­skif­tet.

SATSNING. Bus­s­tra­fi­ken i Stock­holm ska ut­ö­kas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.