Kra­vet: Könsupp­de­la­de rast­går­dar

Vi i Vasastan - - Stockholm - Sop­hie Stig­fur

Att hon­hun­dar in­te får va­ra på rast­går­dar­na me­dan de lö­per, är ing­et an­nat än ren köns­dis­kri­mi­ne­ring. Det me­nar Sö­der­malms­bon Carola Kast­man, som nu krä­ver att sta­den agerar – ge­nom köns­se­pa­ra­tis­tis­ka rast­går­dar för ti­kar.

Så länge som Sö­der­malms­bon Carola Kast­man haft han­hun­dar har det ald­rig va­rit någ­ra pro­blem att släp­pa lös jyc­ken bland dess ge­li­kar på stans rast­går­dar. Men när hon med den ny­inskaf­fa­de ti­ken Coco som van­ligt skul­le be­sö­ka sin hund­rast­gård på Sö­der, fick hon en to­tal chock.

– Jag fick in­te släp­pa in Coco, ef­tersom hon just då löp­te och de and­ra hundä­gar­na sa att det gör han­hun­dar­na som gal­na. Jag frå­ga­de då var det finns hund­rast­går­dar för ti­kar, och fick sva­ret ”ing­en­stans”.

När Carola Kast­man bör­ja­de un­der­sö­ka si­tu­a­tio­nen när­ma­re vi­sa­de det sig att det in­te finns en en­da hund­rast­gård där en­bart lö­pan­de ti­kar får vis­tas i he­la stan. Och in­te nog med det. Det finns in­te i he­la Sve­ri­ge, en­ligt Hans Ro­sen­berg på Svens­ka Ken­nel­klub­ben – som in­te ser nå­got pro­blem med den sa­ken.

– Det finns en så­dan oskri­ven re­gel, ja. Men bör­jar man med en gård för ti­kar så kom­mer snart krav på att de ska fin­nas i varen­da stads­del. Stock­holm är trångt, jag tyc­ker vi ska va­ra tack­sam­ma för de går­dar som finns och så får de med ti­kar hål­la sig där­i­från un­der de vec­kor som de lö­per.

Du ser det in­te som köns­dis­kri­mi­ne­ring?

– Nej. Det hand­lar om djur, in­te män­ni­skor.

Ett re­so­ne­mang som Carola Kast­man vän­der sig starkt emot.

– Att ing­en ens kom­mit på tan­ken att man kan por­ta han­hun­dar­na istäl­let som in­te kan tyg­la si­na drif­ter speg­lar verk­li­gen köns­dis­kri- mi­ne­ring­en i vårt sam­häl­le. Att pat­ri­ar­ka­tet föl­jer med än­da in på hund­går­dar­na ha­de jag ald­rig kun­nat tro.

Hon har nu läm­nat som med­bor­gar­för­slag att en köns­se­pa­ra­tis­tisk hund­rast­gård för ti­kar an­läggs vid den lil­la glän­tan vid café­et Ny­fi­ken Gul vid Årsta­vi­ken. Hon me­nar att det kom­mer va­ra en fristad för ti­kar­na, som of­ta får fin­na sig i att bli hun­sa­de av han­hun­dar även när de in­te lö­per. Men hon stan­nar in­te där.

– Jag tyc­ker att Sö­der­malm ska gå i brä­schen och va­ra först med den här uni­ka sats­ning­en. Men det här är en stör­re po­li­tisk frå­ga, jag nö­jer mig in­te för­rän det finns minst en köns­se­pa­ra­tis­tisk hund­rast­gård för ti­kar i var­je stads­del.

Med­bor­gar­för­sla­get kom­mer, som bruk­ligt är, be­re­das och han­te­ras in­om tre må­na­der. Anders Gö­rans­son (S), ord­fö­ran­de i Sö­der­malms stads­dels­nämnd, vill in­te fö- re­gri­pa pro­ces­sen men tilläg­ger att han in­te re­flek­te­rat över frå­gan ef­tersom han själv in­te är hundä­ga­re. Fe­mi­nis­tiskt Ini­ti­a­tiv i Stads­hu­set lå­ter häl­sa att de in­te är till­räck­ligt in­sat­ta i äm­net för att ut­ta­la sig.

Det du­ger in­te alls, en­ligt Carola Kast­man.

– Jag vill upp­ma­na po­li­ti­ker­na att age­ra snabbt. En så­dan här orätt­vi­sa kan in­te fort­gå. An­nars får det helt en­kelt bli an­ar­ki, att vi släp­per lös stans ti­kar så de får här­ja fritt här i Årsta­vi­ken.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

PIONJÄR. Carola Kast­man med Coco, 5 må­na­der, vill an­läg­ga en köns­se­pa­ra­tis­tisk hund­rast­gård för ti­kar vid Årsta­vi­ken. ”Jag tyc­ker att Sö­der­malm ska gå i brä­schen och va­ra först med den här uni­ka sats­ning­en”, sä­ger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.