Flagg­konst­ver­ket i ci­ty har ta­gits ner

Vi i Vasastan - - Stockholm - Mi­chael Toll

En krökt stång, en svensk flag­ga, en arg po­li­ti­ker och en konst­verks­sa­botör. Det är någ­ra av in­gre­di­en­ser­na i sop­pan kring det om­ta­la­de flagg­konst­ver­ket på Ser­gels torg som ko­kat de se­nas­te vec­kor­na.

I slu­tet av au­gusti in­stal­le­ra­des ”Du gam­la, Du fria” på Ser­gels torg. Konst­ver­ket be­står av en krökt flagg­stång där den svens­ka flag­gan har his­sats.

Ti­digt i ons­dags mor­se ha­la­des flag­gan.

– Änt­li­gen. Jag har in­te pla­ne­rat nå­got spe­ci­ellt fi­ran­de med det är skönt att den för­svin­ner, sä­ger Erik Slott­ner, grupple­da­re för Krist­de­mo­kra­ter­na i stads­hu­set som snabbt var ute och kri­ti­se­ra­de konstin­stal­la­tio­nen. Bland an­nat kal­la­de han den för osmak­lig.

”Kom­mer age­ra”

Erik Slott­ner står fast vid sin stånd­punkt att flagg­stång­en var opas­san­de och in­te hör hem­ma på of­fent­li­ga plat­ser i Stock­holm.

– Man han­te­rar in­te svens­ka flag­gan hursom­helst. Allt som in­te är olag­ligt be­hö­ver in­te va­ra rätt. Hän­der det nå­got lik­nan­de i fram­ti­den kom­mer jag age­ra di­rekt igen, sä­ger han.

Johan Wir­fält är de­batt­chef på Kul­tur­hu­set stads­tea­tern. Han ha­de räk­nat med att käns­lor­na skul­le sval­la kring konst­ver­ket.

– Ab­so­lut, vi ha­de för­vän­tat oss en dis­kus­sion. Det blir of­ta så kring svens­ka flag­gor och of­fent­lig konst, sä­ger han.

Lad­dad sym­bol

En­ligt ho­nom är flag­gor som sym­bol of­ta lad­da­de.

– Svens­ka flag­gan speg­lar var­je in­di­vid i sam­häl­let och vart Sve­ri­ge är på väg. Det här konst­ver­ket har verk­li­gen gått att tol­ka po­si­tivt, ne­ga­tivt – el­ler med en gäsp­ning, sä­ger Johan Wir­fält.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.