Träd­går­den spar­kar vakt­bo­la­get

Vi i Vasastan - - Stockholm - Christof­fer Röst­lund Jons­son

Över­våld, sex­ism och ra­sism. Vaktskan­da­len på Träd­går­den kom­mer att få långt­gå­en­de kon­se­kven­ser för den po­pu­lä­ra natt­klub­ben vid Skan­stull.

För­ra hel­gen ex­plo­de­ra­de Träd­går­dens Fa­ce­book med mas­si­va an­kla­gel­ser från gäs­ter. Bland an­nat hyl­la­de rap­pa­ren Sil­va­na Imam skrev öp­pet om vak­ter som ska ha miss­hand­lat män­ni­skor och ut­satt be­sö­ka­re för ra­sism, sex­ism och ho­mo­fo­bi.

Har haft sto­ra pro­blem

Det kul­mi­ne­ra­de i att vakt­bo­la­get, som an­li­tats se­dan 2010, spar­ka­des. En­ligt klub­bens grun­da­re Ja­kob Gran­din har de den­na som­mar haft sto­ra pro­blem med vak­ter­nas be­mö­tan­de av gäs­ter i en­trén.

– Vi har försökt änd­ra på det här, haft di­a­log och ut­bild­ning­ar med vak­ter­na. Men det har es­ka­le­rat och nu kän­de vi att det är ohåll­bart. Vi har va­rit blin­da och in­te age­rat till­räck­ligt, sä­ger Ja­kob Gran­din.

”Vi har gjort fel”

En­ligt ho­nom har de ald­rig försökt so­pa pro­ble­men – som en­ligt vitt­nesmå­len ska ha på­gått länge ut­an åt­gär­der – un­der mat­tan.

– ”Nu re­a­ge­rar ni, ef­ter kri­tik på Fa­ce­book” – själv­klart är det här en re­ak­tion. Det be­hövs på­tryck­ning­ar från gäs­ter­na. Vi har gjort fel. Vi skyl­ler in­te ifrån oss.

För­u­tom att vakt­bo­la­get nu spar­kats sä­ger Gran­din att det kom­mer att ske struk­tu­rel­la för­änd­ring­ar in­ternt på Träd­går­den. Ex­akt vad det in­ne­bär vill han in­te sä­ga. Det an­sva­ri­ga vakt­bo­la­get he­ter Svens­ka för­e­na­de sä­ker­hets AB. Där sä­ger che­fen Se­basti­an Käll­ström så här:

– Vi ser all­var­ligt på an­kla­gel­ser­na. Det här är ing­et som vi står för. Vi har ar­be­tat lång tid med trygg­hets­ar­be­tet men vi har miss­lyc­kats. Om det se­dan kom­mit in an­mäl­ning­ar, där får ju­ri­di­kens kvar­nar ma­la och be­stäm­ma vad som va­rit rätt och fel. Vi är en ser­vice­en­het som har la­gar att rät­tas oss ef­ter. Det in­ne­bär ibland att vi in­te kom­mer över­ens med gäs­ter, sä­ger Se­basti­an Käll­ström.

Vak­ter­na för­lo­rar job­bet

Men sex­ism, ra­sism och ho­mo­fo­bi hand­lar väl in­te om att kom­ma över­ens?

– Ab­so­lut. Vi står in­te bakom så­dant. Vi är in­te gla­da över detta.

Vad får detta för kon­se­kven­ser för vak­ter­na? – De tap­par sitt ar­be­te. Så de här vak­ter­na kom­mer in­te att få job­ba på nå­gon av de and­ra kro­gar som an­li­tar er?

– Tro­ligt­vis in­te.

FO­TO: JO­HAN­NA LUND­BERG

PRO­BLEM. Ja­kob Gran­din är chef för Träd­går­den, klub­ben som länge har haft pro­blem med si­na vak­ter. Ef­ter för­ra hel­gen blev kri­ti­ken mas­siv och vakt­bo­la­get spar­ka­des.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.