CHRISTOF­FER RÖST­LUND JONS­SON

Vi i Vasastan - - Stockholmshelg - Pra­ta med mig! christof­fer.rost­lund @di­rekt­press.se @crj138

En gång blev jag ne­kad in­trä­de på en in­ne­klubb. Vak­ten mo­ti­ve­ra­de det med att jag luk­ta­de bajs och var full, och knuf­fa­de se­dan bryskt bort mig med en nä­ve i brös­tet. Jag var helt nyk­ter och än­då re­la­tivt nydu­schad, så jag tyck­te att det var rätt orätt­vist.

Å and­ra si­dan blev jag en gång ut­slängd från en natt­klubb i Umeå ef­ter att jag spytt på ett bord. Jag var där för att se eu­ro­te­ch­no­don­nan Pan­do­ra (don’t ask...) men en he­la Tequi­la tyck­te an­norlun­da. Än­då blev jag, som in­te var i mitt bäs­ta skick, vän­ligt och pro­fes­sio­nellt be­mött av vak­ter­na, och ef­ter två de­cen­ni­er vän­tar jag än­nu på den där städ­no­tan de lo­va­de att skic­ka hem till mamma.

Po­äng­en är: vak­ter på kro­gen är ett nöd­vän­digt ont. Det finns rim­li­ga krog­vak­ter, och så finns det orim­li­ga. Och när de är orim­li­ga finns ba­ra en sak att gö­ra – ge dem fo­ten. Så ku­dos till Träd­går­den, som lyss­nar på si­na gäs­ter.

Läs mer om detta på si­dan 18.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.