Vinst­tak för­ödan­de för bru­ka­re

Vi i Vasastan - - Tyck Om! - Mi­kael Pers­son

Det pra­tas myc­ket om att vi skall ha ett ”vinst­tak” för fö­re­tag som ver­kar in­om väl­färds­sek­torn. Detta skul­le i grun­den va­ra för­ödan­de för mig som är i be­hov av bo­en­de­stöd. Jag skul­le få fär­re ak­tö­rer att väl­ja på, med stor san­no­lik­het. Jag skul­le be­hö­va ”ta det som erbjuds” som in­te alls be­hö­ver ut­gå från mi­na in­di­vi­du­el­la be­hov. Är det okej?

Som bru­ka­re så vill jag kun­na väl­ja en ak­tör som pas­sar mig och min livs­si­tu­a­tion. Att in­fö­ra ett förbud emot pri­vat fö­re­ta­gan­de in­om väl­fär­den kom­mer ra­di­kalt miss­gyn­na mig och and­ra som är i be­hov av sam­häl­lets stöd i en del si­tu­a­tio­ner att ska­pa ett så bra liv som möj­ligt. Skall de som le­ver med ett funk­tions­hin­der in­te kun­na ha sam­ma val­fri­het som and­ra har? Ut­i­från si­na in­di­vi­du­ellt uni­ka livs­si­tu­a­tio­ner.

Var­för ser be­sluts­fat­ta­re ner på de med sär­skil­da be­hov? För det är vad som blir ef­fek­ten av det som nu dis­ku­te­ras. Att stry­pa män­ni­skor val­fri­het, är det att an­vän­da skat­te­peng­ar ef­fek­tivt?

”TA DET SOM ERBJUDS?”. In­sän­da­ren Mi­kael Pers­son an­ser att be­sluts­fat­ta­re ner på de med sär­skil­da be­hov.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.