På upp­täckts­färd bland oväl­kom­na snoppar

Kuk, snopp, pe­nis, dol­me – var ti­on­de se­kund skic­kas en oöns­kad dick pic ge­nom cy­ber­rym­den till en in­te ont anan­de kvin­na. Ca­ro­li­ne Hai­ner har skri­vit en bok om det miss­lyc­ka­de ragg­nings­fe­no­me­net. Den he­ter ”Män vi­sar ku­ken för mig”.

Vi i Vasastan - - Sidan 1 - Text: Christof­fer Röst­lund Jons­son | Foto: Lu­kas Hertz

Redan in­nan boken släppts hör­de ha­tar­na av sig till för­fat­ta­re och för­lag. De gil­lar in­te ti­teln. Men det är in­te ”ku­ken” som upp­rör. Nej, det är ”män” som ska­par fri­spel hos, tja, män.

– Folk, allt­så män, bör­ja­de skri­va in­nan den ens var fär­dig, för att ra­sa mot in­ne­hål­let. De är upp­rör­da över att den in­te he­ter typ ”Vis­sa män men verk­li­gen in­te al­la män vi­sar ku­ken för kvin­nor”. De tar åt sig, be­rät­tar Ca­ro­li­ne Hai­ner.

Det hand­lar om dick pics – kuk­bil­der på ren svens­ka. Ett ord som om du skic­ka­de till­ba­ka det tio år i ti­den in­te skul­le be­ty­da nå­got för nå­gon. För Ca­ro­li­ne Hai­ner dök den förs­ta di­gi­ta­la dic­ken upp för två år se­dan när hon chat­ta­de med en främ­man­de man via en dej­tingsajt.

Han frå­ga­de om hon vil­le se ”en fin bild”. När hon sva­ra­de ”ja” så kom ku­ken di­rekt ut­an kru­si­dul­ler.

– ”Oj var­för hän­de det här”, tänk­te jag och blev fa­sci­ne­rad. Det gick blixt­snabbt, på ba­ra ett par me­ning­ar gick vi från ”se­nas­te film?” till pe­nis. Se­dan sa mi­na vän­ner att de va­dar i pe­ni­sar. Jag blev be­satt och bör­ja­de gö­ra re­se­arch.

Man­lig ex­hi­bi­tio­nism

Ef­ter­forsk­ning­ar­na har re­sul­te­rat i ”Män vi­sar ku­ken för mig”, ett verk som ana­ly­se­rar och ba­lan­se­rar ett sam­tids­fe­no­men ut­an att va­re sig lan­da i hö­hö-land el­ler stel aka­de­mi. En­ligt Hai­ner är boken, som först re­fu­se­ra­des av tre för­lag, den förs­ta som ute­slu­tan­de bryr sig om just dick pics; re­di­ga när­bil­der på pe­ni­sar, som oom­bett skic­kas av straigh­ta män till kvin­nor som ett sätt att flör­ta. Sex­ting mel­lan män­ni­skor i för­hål­lan­den och nu­des, hel­fi­gursna­ket, räk­nas ej. In­te hel­ler de kuk­bil­der som skic­kas till kvin­nor som hot för att de är till ex­em­pel po­li­ti­ker el­ler jour­na­lis­ter.

Det Hai­ner nys­tat i är hur och var­för dick pics nu­me­ra är en gi­ven del i den mo­der­na upp­vakt­nings­ri­tu­a­len mel­lan män och kvin­nor. Det är in­te blott­ning, ut­an sna­ra­re en sorts man­lig ex­hi­bi­tio­nism där ku­ken är en oer­hört kraft­full makt­sym­bol.

”Top­pen­här­lig bild”

Få män skul­le tyc­ka det är okej att sli­ta fram kö­net på en dejt på kro­gen. I swi­pe­sam­häl­let är det en­ligt för­fat­ta­ren ”re­na vil­da väs­tern”.

– Män­ni­skor har in­te lärt sig de so­ci­a­la ko­der­na i nät­dej­ting. Män skic­kar si­na ku­kar för att de tror att tje­jer­na ska gil­la det. De ser det ba­ra som en top­pen­här­lig bild och blir upp­rik­tigt för­vå­nan­de när de in­te får den re­spons de vill ha. Män­nen tän­ker, ef­tersom det är in­ter­net, att de som in­te gil­lar det kan de­le­ta och bloc­ke­ra. Men väl­digt många tar såklart il­la vid sig. Om tric­ket nå­gon­sin fun­ge­rar? Tvek­samt. In­te många tän­ker ”fan vad nice med en pe­nis” när det pling­ar till i te­le­fo­nen.

Trots att det nu­me­ra är vi­da om­skri­vet att de fles­ta kvin­nor in­te tyc­ker det här är en bra grej, fort­sät­ter män­nen oför­tru­tet. En kvinn­lig mot­sva­rig­het ex­i­ste­rar in­te. Är det en över­gå­en­de fas i den nya Tin­der-ti­den, el­ler är dick pic-eran här för att stan­na?

– Jag tror ty­värr det. Kanske att det i fram­ti­den tar läng­re tid in­nan den dy­ker upp i flört­chat­tar. I stäl­let för fy­ra me­nings­ut­by­ten i flört­chat­ten tar det 40 in­nan ku­ken är där. Men drif­ten har all­tid fun­nits där. För många, många år se­dan fick en kom­pis till mig ana­lo­ga dick pics i brev­lå­dan från en kil­le hon pra­tat med på He­ta lin­jen.

SNOPPAR. Ca­ro­li­ne

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.