Tull­hus­plat­sen ska bli ny träff­punkt

Ett torg med ute­ser­ve­ring­ar och bloms­ter­hand­la­re. Här är pla­ner­na för Tull­hus­plat­sen i Ha­gas­ta­den.

Vi i Vasastan - - Vasastan - Mimmi Epstein 073-600 69 10 mimmi.epstein@di­rekt­press.se

Stock­holms stad har valt att gå vi­da­re med White ar­ki­tek­ters ti­di­ga idéskiss över nya Tull­hus­plat­sen, tor­get som ska om­ge de gam­la tull­hu­sen i Norr­tull.

– I dag är plat­sen mitt i tra­fikspa­get­tin och väl­digt otill­gäng­lig. Tan­ken är att det ska bli en publik plats där folk kan mö­tas, sä­ger An­na Näslund.

”Med av­stamp i den hi­sto­ris­ka an­vänd­ning­en ser vi Tull­hus­plat­sen som en liv­full plats där många pas­se­rar med oli­ka trans­port­me­del. Men det kom­mer även bli en vik­tig plats för ak­ti­vi­tet och vis­tel­se. Vi han­te­rar mil­jö- mäs­si­ga ut­ma­ning­ar ge­nom bul­ler­re­du­ce­ran­de åt­gär­der och om­hän­der­ta­gan­de av dag­vat­ten som möj­lig­gör re­ning och kom­mer ve­ge­ta­tio­nen på plats till go­do” skri­ver White ar­ki­tek­ter i ett press­med­de­lan­de.

Vad de gam­la tull­hu­sen ska in­ne­hål­la är in­te klart.

FOTO: WHITE AR­KI­TEK­TER

PLAN. Ti­dig idéskiss över Tull­hus­plat­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.