RONNI LUN­DQVIST, ANLÄGGNINGSANSVARIG PÅ SVENS­KA FOTBOLL FÖRBUNDET

Vi i Vasastan - - Vasastan -

Tes­ter på mänsk­li­ga cel­ler vi­sar att nano­par­tik­lar av plas­ten po­ly­sty­ren kan ska­da cel­ler el­ler stö­ra de­ras nor­ma­la funk­tion.

– Först mås­te vi få mer kon­kre­ta upp­gif­ter på hur myc­ket och vil­ken typ av par­tik­lar det rör sig om, och det gör Na­tur­vårds­ver­ket nu. Det som hit­tills har gjort är mer upp­skatt­ning­ar. Det­ta är nå­got vi själv­klart vill ve­ta, och se­dan får vi ut­i­från det ta ställ­ning till vad man kan gö­ra. Det kan till ex­em­pel va­ra att an­vän­da oli­ka ty­per av fyll­nads­ma­te­ri­al på pla­ner­na el­ler att re­na med fil­ter, vil­ket redan görs.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.